Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W PROJEKCIE

więcej >>>


Pilota?owy program "Aktywny Samorz?d" w 2017 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e realizuje pilota?owy program "Aktywny samorz?d" finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Celem g?ównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów programu w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji.

więcej >>>


WYNIKI NABORU

Informacja o rozstrzygni?ciu konkursu na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 3.03.2017 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMOGI FORMALNE

Lista osób spe?niaj?cych wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 1.03.2017 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim og?asza konkurs na stanowisko podinspektor.

Oferty nale?y sk?ada? w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim ul. Pozna?ska 131A (pokój 214) lub za po?rednictwem poczty w zamkni?tej kopercie z adnotacj? "Konkurs na stanowisko podinspektora" - liczy si? data  wp?ywu do PCPR.

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.02.2017 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


"LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNO?Ć" 2017-2018

  

więcej >>>


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informacja o rozstrzygni?ciu konkursu na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 29.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


WYNIKI NABORU

Wyniki naboru na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 29.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do z?o?enia oferty cenowej na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2017 roku.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 23.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim prowadzi rozeznanie rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 15.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim og?asza konkurs na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 15.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

więcej >>>


Dzisiaj obchodzimy Dzie? Pracownika Socjalnego!

W zwi?zku z tym, ?e na 21 listopada przypada Dzie? Pracownika Socjalnego, poni?ej znajd? Pa?stwo krótk? histori? o obchodach tego ?wi?ta oraz list od Rzecznika Praw Dziecka z ?yczeniami dla wszystkich pracowników socjalnych.

więcej >>>


SZKO?A DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

więcej >>>


UWAGA STUDENCI

Up?ywa termin przyjmowania w 2016 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modu?u II pilota?owego programu "Aktywny samorz?d".

Termin zako?czenia naboru wniosków w ramach Modu?u II - pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym up?ywa w dniu 10 pa?dziernika 2016 roku

Wnioski na nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki 
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16

Za dat? z?o?enia wniosku uwa?a si? dat? jego wp?yni?cia do PCPR, a w przypadku wniosków sk?adanych drog? pocztow? - dat? st?pla pocztowego.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zaprojektowanie, wykonanie, dostaw? oraz monta? mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.09.2016 r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim poszukuje kandydatów na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zast?pczej. Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ 30 TY? EURO

Rozpoznanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostaw? oraz monta? mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.08.2016r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim poszukuje kandydatów na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zast?pczej.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


Pilota?owy program "Aktywny Samorz?d" w 2016 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e realizuje pilota?owy program "Aktywny samorz?d" finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Celem g?ównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów programu w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji

więcej >>>


?wiadczenie 500 z? dla dzieci w pieczy zast?pczej

Dzieci w pieczy zast?pczej otrzymaj? dodatkowe wsparcie w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie. Dodatek w wysoko?ci ?wiadczenia wychowawczego b?dzie przys?ugiwa? niezale?nie od dochodu na ka?de dziecko w wieku do uko?czenia 18 roku ?ycia, umieszczone w rodzinie zast?pczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opieku?czo-wychowawczej typu rodzinnego.

więcej >>>


SZKO?A DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

        Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kszta?towania cz?owieka. Ka?dy z cz?onków rodziny reaguje na zachowanie pozosta?ych osób, a zachowanie ka?dego z nich wp?ywa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroni?cym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna wi?? emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawiera? w sobie mi?o??, akceptacj?, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymaga?.

Mi?o??, akceptacj? i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczu? i potrzeb dziecka, akceptacj? dla jego trudno?ci i ogranicze?, dostrzeganie jego stara? i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, po?wi?canie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymaga? uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rz?dz?cych ?wiatem fizycznym i spo?ecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji w?asnych zachowa? dziecka i egzekwowanie wymaga?.

Zaj?cia oparte s? o koncepcj? Wychowania bez pora?ek Thomasa Gordona i ksi??ki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y; Jak s?ucha?, ?eby dzieci do nas mówi?y.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragn? doskonali? swoje umiej?tno?ci rodzicielskie. "Szko?a dla Rodziców" zak?ada 40 godzin zaj??. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotka? trwaj?cych 3-4 godziny.

            "Wychowanie bez b??dów jest mitem. Rodzice s? lud?mi. Pope?niaj? wi?c b??dy i nie wiedz? wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie s? mitem… dzieci maj? prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie si? do b??dów albo niewiedzy jest prawid?owym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem by? uzupe?nione przez d??enie do naprawiania b??dów oraz poszukiwania odpowiedzi."

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194

więcej >>>


OG?OSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA KANDYDATÓW DO PE?NIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim og?asza nabór kandydatów do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej zawodowej i rodziny zast?pczej niezawodowej/ rodziny pomocowej. Szkolenia prowadzone s? wed?ug Programu PRIDE - Rodzinna Opieka Zast?pcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezp?atne.

więcej >>>


Zaproszenie

 

 

więcej >>>


?yczenia

 

 

więcej >>>


UWAGA STUDENCI

Up?ywa termin przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modu?u II pilota?owego programu "Aktywny samorz?d".

Termin zako?czenia naboru wniosków w ramach Modu?u II - pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym up?ywa w dniu 10 pa?dziernika 2015 roku

Wnioski na nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki 
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16

Za dat? z?o?enia wniosku uwa?a si? dat? jego wp?yni?cia do PCPR, a w przypadku wniosków sk?adanych drog? pocztow? - dat? st?pla pocztowego. 

więcej >>>


SZKO?A DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

              Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kszta?towania cz?owieka. Ka?dy z cz?onków rodziny reaguje na zachowanie pozosta?ych osób, a zachowanie ka?dego z nich wp?ywa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroni?cym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna wi?? emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawiera? w sobie mi?o??, akceptacj?, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymaga?.

Mi?o??, akceptacj? i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczu? i potrzeb dziecka, akceptacj? dla jego trudno?ci i ogranicze?, dostrzeganie jego stara? i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, po?wi?canie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymaga? uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rz?dz?cych ?wiatem fizycznym i spo?ecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji w?asnych zachowa? dziecka i egzekwowanie wymaga?.

Zaj?cia oparte s? o koncepcj? Wychowania bez pora?ek Thomasa Gordona i ksi??ki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y; Jak s?ucha?, ?eby dzieci do nas mówi?y.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragn? doskonali? swoje umiej?tno?ci rodzicielskie. "Szko?a dla Rodziców" zak?ada 40 godzin zaj??. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotka? trwaj?cych 3-4 godziny.

            "Wychowanie bez b??dów jest mitem. Rodzice s? lud?mi. Pope?niaj? wi?c b??dy i nie wiedz? wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie s? mitem… dzieci maj? prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie si? do b??dów albo niewiedzy jest prawid?owym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem by? uzupe?nione przez d??enie do naprawiania b??dów oraz poszukiwania odpowiedzi."

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194

więcej >>>


Zaproszenie do udzia?u w projekcie „Oparcie Spo?eczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Krajowe Stowarzyszenie "Przy??cz si? do nas" zaprasza do udzia?u w projekcie pn. "Oparcie Spo?eczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" wspó?finansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Uczestnikami projektu mog? by? osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o zg?oszenie si? do siedziby Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz Si? Do Nas" w Bramkach ul Pó?nocna 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 500 303 544 do dnia 15 lipca 2015r.  

więcej >>>


AKTYWNY SAMORZ?D 2015 ROK - MODU? II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, i? rozpocz??o przyjmowanie wniosków w ramach pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" Modu? II - Pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na pozimie wy?szym.

Wnioski na semestr letni nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2015r.
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16
W przypadku przes?ania wniosku poczt? decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram dzia?a? decyzyjnych w ramach modu?u II pilota?owego programu "Aktywny samorz?d"

 

30.03.2015

Termin zako?czenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru / pó?rocza

31.05.2015

Termin zako?czenia wyp?aty dofinansowania w zakresie wniosków z?o?onych do 30.03.2015 r.

30.09.2015

Termin zako?czenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu

31.01.2016

Termin zako?czenia wyp?at dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków z?o?onych w 2015 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia ?rodków finansowych przekazanych na realizacj? programu w 2015 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomi?dzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zosta? rozliczone

więcej >>>


Pilota?owy program "Aktywny Samorz?d" w 2015 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e realizuje pilota?owy program "Aktywny samorz?d" finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Celem g?ównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów programu w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze ?rodków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych b?dzie 7 z 11 zada? przewidzianych w pilota?owym programie "Aktywny samorz?d"

więcej >>>


Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modu?u I pilota?owego programu „Aktywny samorz?d”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, i? Rada Nadzorcza PFRON uchwa?? z dnia 9 czerwca 2014 roku wprowadzi?a zmian? w zasadach realizacji pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" dotycz?c? skrócenia terminu przyjmowania wniosków w module I.

Obecnie termin sk?adania wniosków w Module I up?ywa w dniu 30 sierpnia.

Termin sk?adania wniosków w Module II pozostaje bez zmian i up?ywa w dniu 30 wrze?nia.

więcej >>>


Zaproszenie do udzia?u w projekcie „Oparcie Spo?eczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Krajowe Stowarzyszenie "Przy??cz si? do nas" zaprasza do udzia?u w projekcie pn. "Oparcie Spo?eczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" wspó?finansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Uczestnikami projektu mog? by? osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o zg?oszenie si? do siedziby Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz Si? Do Nas" w Bramkach ul Pó?nocna 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 78 38 10 100 do dnia 07 lipca 2014r.  

więcej >>>


ZAPROSZENIE - Szkolenie PRIDE dla kandydatów na opiekunów zast?pczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zast?pczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich Zainteresowanych opiek? zast?pcz? do wzi?cia udzia?u w szkoleniu PRIDE.

Je?li wi?c posiadasz dobr?, przyjazn? rodzin? i znajdzie si? w niej miejsce dla dziecka, zapraszamy - skorzystaj z konsultacji - specjali?ci nasi odpowiedz? na wszystkie Twoje pytania.

Czekamy pod telefonami: PCPR 22 733 72 56-57; 600 995 194; 600 995 616; 600 995 285.

Planowany termin rozpocz?cia bezp?atnego szkolenia PRIDE dla kandydatów na opiekunów zast?pczych - kwiecie? 2014

więcej >>>


UWAGA STUDENCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, i? rozpocz??o przyjmowanie wniosków w ramach pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" Modu? II - Pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na pozimie wy?szym.

Wnioski na semestr letni nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2014r.
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16
W przypadku przes?ania wniosku poczt? decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram dzia?a? decyzyjnych w ramach modu?u II pilota?owego programu "Aktywny samorz?d"

 

30.03.2014

Termin zako?czenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru / pó?rocza

31.05.2014

Termin zako?czenia wyp?aty dofinansowania w ramach aktualnego semestru / pó?rocza

30.09.2014

Termin zako?czenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zako?czenia wyp?at dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków z?o?onych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia ?rodków finansowych przekazanych na realizacj? programu w 2014 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomi?dzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zosta? rozliczone

więcej >>>


Pilota?owy program "AKTYWNY SAMORZ?D" w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e realizuje pilota?owy program "Aktywny samorz?d" finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Celem g?ównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów programu w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji.

więcej >>>


ZAPROSZENIE DLA FIRM

Fundacja Aktywizacja zaprasza firmy do udzia?u w bezp?atnym spotkaniu, które odb?dzie si? 27 marca 2014r., w Centrum Kultury w B?oniu, ul. Jana Paw?a II 1b (sala konferencyjna, II pi?tro)

 "Postaw na prac? - pracownik niepe?nosprawny w Twojej firmie"

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” – 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? III etapu V edycji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepe?nosprawnych - ?omianki

Osoby niepe?nosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego b?d?ce w wieku aktywno?ci zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Wsparcie ?rodowiska osób niepe?nosprawnych z terenów wiejskich i ma?omiasteczkowych", które odb?dzie sie w dniu 22 listopada 2013 roku (pi?tek) w ?omiankach.

więcej >>>


DELEGACJA GRUZIŃSKA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W dniach 17-18 pa?dziernika 2013 roku go?cili?my przedstawicieli gruzi?skiego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Spo?ecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej z Warszawy.

Tematem wiod?cym wizyty studyjnej by?a organizacja ró?nych form opieki nad dzieckiem niepe?nosprawnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepe?nosprawnych - B?onie

Osoby niepe?nosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego b?d?ce w wieku aktywno?ci zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Wsparcie ?rodowiska osób niepe?nosprawnych z terenów wiejskich i ma?omiasteczkowych", które odb?dzie sie w dniu 8 listopada 2013 roku (pi?tek) w B?oniu.

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepe?nosprawnych - B?onie

Osoby niepe?nosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego b?d?ce w wieku aktywno?ci zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Wsparcie ?rodowiska osób niepe?nosprawnych z terenów wiejskich i ma?omiasteczkowych", które odb?dzie sie w dniu 28 pa?dziernika 2013 roku (poniedzia?ek) w B?oniu.

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepe?nosprawnych - O?arów Mazowiecki

Osoby niepe?nosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego b?d?ce w wieku aktywno?ci zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Wsparcie ?rodowiska osób niepe?nosprawnych z terenów wiejskich i ma?omiasteczkowych", które odb?dzie sie w dniu 25 pa?dziernika 2013 roku (pi?tek) w O?arowie Mazowieckim.

więcej >>>


Zaproszenie do udzia?u w projekcie " Aktywni Spo?ecznie"

Krajowe Stowarzyszenie "Przy??cz Si? Do Nas" zaprasza do udzia?u w projekcie pt. "Aktywni spo?ecznie  - aktywizacja osób niepe?nosprawnych i ich rodzin" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki pt. "Kalkulator Kosztów Zaniechania", "Dzia?anie na rzecz zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu".

Uczestnikami projektu mog? by? osoby niepe?nosprawne i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o zg?oszenie si? do siedziby Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz Si? Do Nas" w Bramkach przy ulicy Pó?nocnej 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 725-60-66 do dnia 7 pa?dziernika 2013 roku.

więcej >>>


"Moje ?ycie bez przemocy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizuje projekt w ramach Programu Os?onowego "Wspieranie jednostek samorz?du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie"

                                                   pn. "Moje ?ycie bez przemocy"

wspó?finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, priorytet: Podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu popraw? sytuacji rodzin zagro?onych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

więcej >>>


Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej

Blisko 200 osób z niepe?nosprawno?ci? wystartuje 28.08.2013 w IX Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampinoskiej. Do pokonania 15 kilometrów trasy, a na niej - liczne zadania. Wszystko po to, aby wspólnie si? bawi? i pokaza?, ?e choroba nie oznacza rezygnacji z rado?ci ?ycia. Rajd organizowany jest g?ównie dla podopiecznych ?rodowiskowych Domów Samopomocy, z terenu Mazowsza. S? to osoby niepe?nosprawne intelektualnie i przewlekle chore psychicznie, którym placówki te pomagaj? funkcjonowa? w codziennym ?yciu, wspieraj?c proces usamodzielniania.

więcej >>>


Pilota?owy program "AKTYWNY SAMORZ?D" w 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e realizuje pilota?owy program "Aktywny samorz?d" finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Celem g?ównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów programu w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji.

więcej >>>


Zaproszenie dla przedstawicieli NGO!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na terenie powiatu na spotkanie informacyjne dotycz?ce projektu pn.: "Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego", realizowanego w ramach dzia?ania 413 "Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju obj?tego PROW na lata 2007-2013".

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” – 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? II etapu V edycji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

więcej >>>


PCPR w TVP Warszawa

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia reporta?u zrealizowanego przez TVP Warszawa z cyklu "Moc Pomocy", promuj?cego dobre praktyki w zakresie wspó?pracy z rodzinami zast?pczymi stosowane w jednostce Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

więcej >>>


Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Bramkach

Dnia 16 listopada 2012 r. w Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? spotkanie z okazji zbli?aj?cego si? Dnia Pracownika Socjalnego. W?ród przyby?ych go?ci byli przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego na czele ze Starost? Panem Janem ?ychli?skim, Wicestarost? Panem Paw?em Bia?eckim oraz cz?onkowie Zarz?du Pani Jolanta St?pniak i Pan Andrzej Wo?czy?ski. Swoj? obecno?ci? zaszczycili tak?e Pani Halina Lipke, Dyrektor Wydzia?u Polityki Spo?ecznej Mazowieckiego Urz?du Wojewódzkiego oraz Dyrektor Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej Pan Leszek Chru?ci?ski. Gospodarzem uroczysto?ci by? Dyrektor Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach Pan Seweryn Chru?ci?ski. Ale przede wszystkim na spotkaniu obecni byli Ci, którzy w swojej codziennej pracy s? najbli?ej problemów drugiego cz?owieka - pracownicy DPS, Kierownik ?DS w ?ubcu, Kierownik WTZ w Bramkach, Kierownicy O?rodków Pomocy Spo?ecznej z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

więcej >>>


Pilota?owy program "AKTYWNY SAMORZ?D" w 2012r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e przyst?puje do realizacji pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" finansowanego ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.


G?ównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów pomocy w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji.

więcej >>>


Integracja przez informacj?

 

 

więcej >>>


Zaproszenie do wspó?pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do wspó?pracy osoby zainteresowane pomoc? dzieciom i ich rodzinom w sytuacji kryzysowej.


W sierpniu 2012 roku rozpoczynamy nabór na szkolenia:


• dla kandydatów na opiekunów zast?pczych,
• dla rodzin istniej?cych - szkolenie uzupe?niaj?ce,
• dla rodzin zawodowych - szkolenie podnosz?ce kwalifikacje.


Kurs PRIDE jest programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, bezp?atny dla mieszka?ców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, daje uprawnienia oraz kszta?ci umiej?tno?ci w obszarze opieki nad dzieckiem i rodzin?.


Planowane terminy szkole?: wrzesie? - grudzie? 2012.


Osoby zainteresowane zapraszamy na rozmow? wst?pn? z koordynatorem ds. szkole? Ew? Bargie?; kontakt tel. 22 733 72 57; 600 995 194.

więcej >>>


Spotkanie Integracyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2012”

W dniu 21 czerwca br. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2012 dla osób niepe?nosprawnych, w którym uczestniczy?o 170 osób. Tematem przewodnim spotkania by?y mistrzostwa w pi?ce no?nej EURO 2012. Bia?o-czerwone barwy narodowe by?y widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w strojach uczestników. Zaproszenie na t? uroczysto?? przyj??a Pani Halina Lipke, dyrektor Wydzia?u Polityki Spo?ecznej Mazowieckiego Urz?du Wojewódzkiego, Pani Barbara Kucharska wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Spo?ecznej oraz wielu przedstawicieli w?adz samorz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w?adz gminnych, o?rodków pomocy spo?ecznej oraz organizacji pozarz?dowych, a tak?e uczestnicy placówek dzia?aj?cych na rzecz osób niepe?nosprawnych. Impreza by?a organizowana w ramach projektu pt: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Honorowy patronat nad spotkaniem przyj?? Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan ?ychli?ski.

więcej >>>


UWAGA!!!

Wa?na informacja Fundacji Polskich Kawalerów Malta?skich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA dotycz?ca zmian w kryteriach przyj?? do projektu "Wsparcie osób niepe?nosprawnych ruchowo na rynku pracy III"

więcej >>>


„Wsparcie osób niepe?nosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Fundacja Polskich Kawalerów Malta?skich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA zaprasza osoby niepe?nosprawne ruchowo w stopniu znacznym do udzia?u w projekcie "Wsparcie osób niepe?nosprawnych ruchowo na rynku pracy III"

więcej >>>


Internetowe bezp?atne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezp?atnych porad prawnych oraz informacji ?wiadczonych drog? internetow?

więcej >>>


Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe?nosprawnym Ruchowo

W dniu 16.03.2012 r. Powiatowy Urz?d Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe?nosprawnym Ruchowo organizuj? spotkania informacyjne dla osób posiadaj?cych orzeczenie o niepe?nosprawno?ci. Spotkania odb?d? si? o godzinie 10:00 oraz 11:30 w siedzibie Urz?du w B?oniu przy ulicy Grodziskiej 15 w pokoju numer 14.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

więcej >>>


STUDENT II - kszta?cenie ustawiczne osób niepe?nosprawnych"- realizacja w 2012 r.

Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych informuje, i? od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane b?d? wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu "STUDENT II".

Wnioski o dofinansowanie nale?y sk?ada? w Oddzia?ach PFRON w?a?ciwych terytorialnie dla siedziby szko?y, w której rozpoczyna lub kontynuuje nauk? Wnioskodawca.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce programu, jak równie? formularze wraz z za??cznikami niezb?dne do wype?nienia dost?pne s? na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddzia?ach PFRON.

¬ród?o: Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? V edycji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

więcej >>>


Podsumowanie projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" - 2011 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o IV edycj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Podzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


Sukces uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej z Sadowej

Przekazujemy serdeczne gratulacje uczestnikom Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Sadowej, którzy zdobyli nagrod? g?ówn? – 4000 z?otych w konkursie „Mazowiecki Miesi?c Integracji” organizowanym przez Metro Warszawskie. W galerii „poci?g do sztuki” na stacji metra ?wi?tokrzyska odby?o si? wr?czenie nagród i spotkanie z artystami bior?cymi udzia? w konkursie. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczo?ci artystycznej osób niepe?nosprawnych. Konkurs skierowany by? do organizacji pozarz?dowych oraz instytucji i placówek z województwa mazowieckiego zajmuj?cych si? realizacj? warsztatów terapii zaj?ciowej dla osób niepe?nosprawnych.

więcej >>>


Og?oszenia o naborze do Krajowej Rady Konsultacyjnej

Pe?nomocnik Rz?du do Spraw Osób Niepe?nosprawnych zaprasza przedstawicieli jednostek samorz?du terytorialnego i organizacji zrzeszaj?cych osoby niepe?nosprawne lub dzia?aj?cych na ich rzecz o zaproponowanie swego kandydata do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe?nosprawnych w terminie do 10 listopada 2011 roku

więcej >>>


II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Rado?? w B?oniu.

W sobotni poranek, 15 pa?dziernika br. w Centrum Kultury w B?oniu, odby? si? II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Rado??. Organizatorem imprezy by?o Stowarzyszenie na rzecz osób upo?ledzonych umys?owo lub fizycznie Dobra Wola B?onie. Patronat honorowy nad imprez? obj?li: Pan Jan ?ychli?ski Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pan Zenon Reszka Burmistrz B?onia. To równie? g?ówni sponsorzy imprezy. Patronatem medialnym imprez? obj??o: Radio Niepokalanów, Express Wieczorny oraz BIS.

więcej >>>


Spotkania o tematyce pomocy spo?ecznej w Starostwie PWZ

W dniu 10 pa?dziernika 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odby?o si? spotkanie dotycz?ce potrzeb organizacji pozarz?dowych oraz o?rodków pomocy spo?ecznej w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w roku 2012 w ramach dzia?a? dotycz?cych szeroko poj?tej pomocy spo?ecznej, które poprowadzi? Pan Krzysztof Martyniak przedstawiciel Regionalnego O?rodka EFS.

więcej >>>


Sport, integracja i unijne szkolenia w Sadowej

20 wrze?nia br. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej odby?a si? impreza integracyjno - sportowa Rajd Rowerowy - Sadowa 2011, w której uczestniczy?o 220 osób niepe?nosprawnych intelektualnie z o?rodków z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ich opiekunów oraz wolontariuszy ze szkó? w ?omiankach i Bieniewicach. Impreza zosta?a zorganizowana przez stowarzyszenie "Spo?eczna Pomoc - Stowarzyszenie Dom", dofinansowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego - Zachodniego, a honorowy patronat obj?? Starosta pan Jan ?ychli?ski.

więcej >>>


Niepe?nosprawni - pe?ni pasji

25 sierpnia 2011roku blisko 200 osób z niepe?nosprawno?ci? wystartowa?o w VII Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampinoskiej organizowanym przez ?rodowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz si? Do Nas" w ?ubcu. Patronat Honorowy nad spotkaniem obj?li Wojewoda Mazowiecki - Jacek Koz?owski, Starosta Warszawski Zachodni - Jan ?ychli?ski. Patronat medialny obj?? Express Wieczorny.

więcej >>>


Powiat Warszawski Zachodni zosta? wyró?niony w Ogólnopolskim Konkursie

W Katowicach 2 wrze?nia 2011r. zosta?a rozstrzygni?ta trzecia edycja konkursu Strona Internetowa bez Barier pod honorowym patronatem Przewodnicz?cego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka, organizowanego przez Fundacj? Widzialni. Nagrody za najlepsze serwisy internetowe przyzna?o jury, w sk?adzie, którego znalaz?y si? m.in. osoby niewidome i niedowidz?ce. Jest nam niezmiernie mi?o poinformowa?, ?e Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego zosta? wyró?niony w konkursie.

więcej >>>


CENTRUM DZWONI POMAGA W SZUKANIU PRACY

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI to jedyna na warszawskim rynku zatrudnienia koncesjonowana agencja pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

-"Celem Centrum DZWONI jest znalezienie dla jak największej liczby niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków posad na tzw. otwartym rynku pracy, czyli w firmach, które nie są zakładami pracy chronionej (ZPCh) oraz w instytucjach publicznych. To trudne zadanie, bo o naszych klientach wciąż jeszcze słyszy się dyskryminującą opinię, że ich miejsce jest w zakładach pracy chronionej. To sprawia, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie wierzą, iż są pełnowartościowymi pracownikami. Centrum DZWONI działa po to, aby pomóc im odnaleźć i wiarę i siły do szukania pracy na otwartym rynku oraz dostarczyć im niezbędnych do tego informacji i narzędzi" - tłumaczy Monika Zakrzewska, szef Centrum DZWONI.

Od października 2010 Centrum DZWONI realizuje specjalny, oparty na pięcioletnich doświadczeniach, autorski program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poszukujących zatrudnienia. Program obejmuje kilka etapów: -indywidualne konsultacje klienta z doradcą zawodowym i psychologiem, -stworzenie Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do wykształcenia, stanu zdrowia i oczekiwań klienta, -siedmiodniowe, teoretyczne warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz -dalsze wsparcie psychologiczne i merytoryczne (np. redagowanie cv i listu motywacyjnego, wyszukiwanie i analiza ofert itp.) dla osoby, która wyrusza "w drogę po pracę", i - oczywiście - znalezienie dla niej stałej posady.

-"Wszystkich klientów kierujemy również na jednodniowe warsztaty praktyczne oraz dwutygodniowe praktyki na konkretnych stanowiskach pracy w warszawskich firmach z takich branż jak: gastronomia i hotelarstwo, ogrodnictwo, handel oraz instytucjach publicznych, np. bibliotekach. To jeden z najważniejszych elementów naszego programu. Warsztaty praktyczne i praktyki dają nam możliwość pełnego poznania predyspozycji zawodowych klienta i pomagają w ustaleniu dla niego ostatecznego miejsca zatrudnienia. Dlatego, choć współpracujemy już z ok. 40 pracodawcami, to wciąż poszukujemy nowych, z nowymi stanowiskami pracy" - tłumaczy Elżbieta Siwczak, jeden z trenerów pracy z Centrum DZWONI.

Do końca czerwca br., do programu Centrum DZWONI przystąpiło już 48 niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków. Wszyscy są po spotkaniach z doradcą i psychologiem, a także warsztatach grupowych. 40 z nich właśnie odbywa zajęcia praktyczne, a kolejnych dziesięciu przygotowuje się do nich. Tymczasem Centrum DZWONI tworzy już kolejne grupy uczestników programu.

-"Zapraszamy do nas osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 do 55 lat, które mieszkają na terenie Warszawy lub gmin: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno lub Stare Babice i które szukają dla siebie pierwszej lub kolejnej posady" - tłumaczy Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy Centrum DZWONI.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym wydanego przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Obwodową/Wojewódzką Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenia o niezdolności do pracy wystawionego przez komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które nie mają w orzeczeniach zapisu o niepełnosprawności intelektualnej (upośledzeniu umysłowym) będą poproszone o potwierdzenie rodzaju niepełnosprawności opinią psychologa lub zaświadczeniem wydanym przez lekarzy specjalistów: psychiatrę lub neurologa.

Aby przystąpić do programu należy skontaktować się z p. Katarzyną Rudzką, doradcą zawodowym Centrum DZWONI pod nr tel.: 22 620 30 31, 510 470 931 i umówić się na spotkanie rejestracyjne. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na: www.centrumdzwoni.pl - również w wersji "easy to read" - przystępnej do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkania ze specjalistami Centrum oraz warsztaty teoretyczne odbywają się w siedzibie Centrum DZWONI przy ul. Kaczej 21 w Warszawie.

Udział w programie aktywizacji zawodowej Centrum DZWONI jest bezpłatny! Program jest bowiem realizowany jako część Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.), a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Wyróżnienie od Marszałka Województwa Mazowieckiego

Z okazji 20 lat pomocy społecznej na Mazowszu i przypadającego 21 listopada - Dnia Pracownika socjalnego w dniach 17 - 18 listopada 2010r. odbyła się konferencja pt. "Rola pomocy społecznej w aktywnej integracji na Mazowszu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki". Konferencję organizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Patronat honorowy objęli Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Na konferencji Marszałek Województwa Pan Adam Struzik wyróżnił projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2010.

Archiwum aktualnosci

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl