Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Sport, integracja i unijne szkolenia w Sadowej

20 wrze?nia br. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej odby?a si? impreza integracyjno - sportowa Rajd Rowerowy - Sadowa 2011, w której uczestniczy?o 220 osób niepe?nosprawnych intelektualnie z o?rodków z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ich opiekunów oraz wolontariuszy ze szkó? w ?omiankach i Bieniewicach. Impreza zosta?a zorganizowana przez stowarzyszenie "Spo?eczna Pomoc - Stowarzyszenie Dom", dofinansowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego - Zachodniego, a honorowy patronat obj?? Starosta pan Jan ?ychli?ski.

Pogoda pi?knie dopisa?a, wi?c ca?y dzie? wype?niony by? rywalizacj? sportow?, konkursami, zabaw?, a ka?dy z uczestników, bez wzgl?du na mo?liwo?ci fizyczne i intelektualne, móg? w pe?ni korzysta? z przygotowanych atrakcji. Trzydziestu rowerzystów wyruszy?o na rajd rowerowy szlakami Puszczy Kampinoskiej, osiem czteroosobowych dru?yn podj??o zaci?t? rywalizacj? w zawodach sportowych, a dla osób z ograniczeniami ruchowymi przeprowadzono konkurs uk?adania puzzle. Ponadto uczestnicy imprezy mieli mo?liwo?? rozegrania meczu w badmintona, przej?cia specjalnie przygotowanego toru przeszkód, próby si? w rzutach do celu, a nawet sprawdzenia swojej wiedzy w quizie zwi?zanym ze sportem i zdrowym stylem ?ycia. Najwi?kszym jednak powodzeniem cieszy?a si? loteria, w której za poprawn? odpowied? na wylosowane pytanie mo?na by?o wygra? bardzo atrakcyjne fanty. Po wysi?ku i emocjach sportowych wszyscy zasiedli przy sto?ach w plenerze, aby odetchn?? i zje?? smakowit? grochówk?, potrawy z grilla oraz pyszne ciastka na deser. Po po?udniu, gdy sportowcy nieco och?on?li, wyniki zawodów i konkursów oficjalnie zaprezentowano na uroczysto?ci z udzia?em przedstawicieli w?adz Starostwa Powiatu, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Spo?ecznej. Wszystkie ekipy oprócz gratulacji, otrzyma?y statuetki, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Spotkanie w takim gronie by?o równie? dobr? okazj? do podsumowania szkole? zawodowych, przeprowadzonych latem 2011 r. dla mieszka?ców Domu Pomocy Spo?ecznej oraz uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Sadowej. Szkolenia zosta?y wdro?one w Sadowej ju? po raz trzeci przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki "Aktywno?? szans? na lepsze jutro". W tym roku odby?y si? a? cztery, bardzo ciekawe kursy w zakresie: gastronomiczno - kelnerskim, stolarstwa, malarstwa pokojowego oraz wiza?u. Podczas oficjalnej cz??ci imprezy uczestnicy kursów zaprezentowali swoje nowe umiej?tno?ci i wcielili si? w przedstawicieli zawodów, których wykonywania uczyli si? podczas szkole?. Jak pokazuje nasze do?wiadczenie szkolenia zawodowe, daj? ogromne korzy?ci osobom niepe?nosprawnym nieaktywnym zawodowo. Poszerzaj? kompetencje beneficjentów w sferze zawodowej oraz spo?ecznej, pozwalaj? na czerpanie satysfakcji z nabytych umiej?tno?ci, daj? okazj? do podejmowania nowych wyzwa? w ?yciu oraz zwi?kszaj? szans? na niezale?no?? ?yciow?. Dobre humory, które towarzyszy?y wszystkim uczestnikom trzeciej edycji Rajdu Rowerowego w Sadowej potwierdzi?y, ?e impreza by?a bardzo udana, a organizatorom uda?o si? zrealizowa? zak?adane cele. Zapraszamy do Sadowej!

Zdj?cia

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl