Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Podsumowanie projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" - 2011 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o IV edycj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Podzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

W 2011 roku ogólna warto?? przedsi?wzi?cia wynios?a 600.000,00 z?, z czego ?rodki z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego stanowi?y 537.000,00 z?, a wk?ad w?asny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniós? 63.000,00 z?.

W tegorocznej edycji wsparciem obj?to ??cznie 151 osób, w tym: 101 osób niepe?nosprawnych, 35 osób znajduj?cych si? w rodzinach zast?pczych, 14 osób usamodzielniaj?cych si? opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo-wychowawcze oraz 1 uchod?c?.

G?ównym celem projektu by?o wyeliminowanie barier utrudniaj?cych aktywizacj? zawodow? oraz zapewnienie równego dost?pu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitacj? zdrowotn?, integracj? spo?eczn? a tak?e zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2011r. obejmowa?y takie dzia?ania jak:

dla osób niepe?nosprawnych: 

 • kurs stolarski dla 8 osób 
 • kurs gastronomiczno - kelnerski dla 10 osób 
 • kurs wiza?u dla 7 osób 
 • kurs malarski dla 6 osób 
 • kurs barma?sko - kelnerski dla 5 osób 
 • kurs konserwatorsko - rzemie?lniczy dla 10 osób 
 • kurs ogrodniczy dla 10 osób 
 • kurs komputerowy dla 10 osób 
 • kurs akustyka dla 5 osób 
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 2 osób 
 • indywidualne konsultacje z doradc? zawodowym dla 2 osób 
 • trening kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznych dla 71 osób 
 • konsultacje z psychologiem dla 28 rodzin osób, które otrzyma?y wsparcie
  w postaci rehabilitacji w domu 
 • rehabilitacja w domu dla 28 osób 
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno - krajoznawcze ze zwiedzaniem Krakowa, Cz?stochowy i Ojcowa dla 50 osób 
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno - krajoznawcze pt: "Poznajemy ciekawe zak?tki Polski" (Karpacz) dla 40 osób 
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Roma dla 50 osób

dla wychowanków placówek opieku?czo - wychowawczych oraz rodzin zast?pczych: 

 • kurs prawa jazdy kat B dla 11 osób 
 • kurs operatora wózka jezdniowego dla 2 osób 
 • kurs j?zyka angielskiego dla 5 osób 
 • kurs rachunkowo?ci dla 1 osoby 
 • warsztaty j?zyka miganego dla 1 osoby 
 • kurs j?zyka niemieckiego dla 1 osoby 
 • kurs wiza?u dla 2 osób 
 • kurs gospodarki magazynowej dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 7 osób usamodzielniaj?cych si? 
 • indywidualne konsultacje z doradc? zawodowym dla 7 osób usamodzielniaj?cych si? 
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 7 osób usamodzielniaj?cych si? 
 • grupowe warsztaty z doradc? zawodowym dla 7 osób usamodzielniaj?cych si? 
 • wyjazdowe warsztaty pt.: "Doros?o?? bezpieczna i aktywna" dla 35 wychowanków rodzin zast?pczych 
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 35 wychowanków rodzin zast?pczych 
 • grupowe warsztaty z doradc? zawodowym dla 35 wychowanków rodzin zast?pczych 
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Powszechnego dla 60 osób

dla uchod?cy: 

 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z doradc? zawodowym dla 1 osoby

W dniach 16 i 19 grudnia 2011r. odby?y si? spotkania podsumowuj?ce IV edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro". W pierwszym wzi??y udzia? osoby b?d?ce wychowankami placówek opieku?czo - wychowawczych oraz rodzin zast?pczych wraz opiekunami. W drugim uczestniczy?y osoby niepe?nosprawne ze swoimi opiekunami. Spotkania by?y okazj? do zaprezentowania dzia?a? zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu oraz wr?czenia za?wiadcze? o uko?czeniu kursów i certyfikatów potwierdzaj?cych udzia? w projekcie a tak?e materia?ów promocyjnych.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl