Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
O PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zosta?o utworzone na mocy Uchwa?y Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostk? organizacyjn? Powiatu Warszawskiego Zachodniego powo?an? do wykonywania zada? wynikaj?cych z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo?ecznej, a tak?e zada? powiatu w zakresie pomocy osobom niepe?nosprawnym okre?lonych Ustaw? z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych.

Do podstawowych obowi?zków Centrum nale?y realizacja zada? powiatu z zakresu:

- opracowywania i realizacji powiatowej strategii rozwi?zywania problemów spo?ecznych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem programów pomocy spo?ecznej, wspierania osób niepe?nosprawnych i innych dzia?a?, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie psychologii, prawa, zwalczania patologii spo?ecznych;

- organizowania opieki w rodzinach zast?pczych, udzielania pomocy finansowej na cz??ciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;

- zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i m?odzie?y ca?kowicie lub cz??ciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, a w szczególno?ci przez organizowanie i prowadzenie o?rodków adopcyjno - opieku?czych, placówek opieku?czo - wychowawczych w tym placówek wsparcia dziennego o zasi?gu ponadgminnym, a tak?e tworzenia i wdra?ania programów pomocy dzieciom i rodzinie;

- pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opieku?czo - wychowawczych i w rodzinach zast?pczych, równie? na terenie innego powiatu;

- udzielanie wsparcia finansowego pomocnego w usamodzielnieniu si? oraz kontynuowaniu nauki osobom opuszczaj?cym placówki opieku?czo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej intelektualnie, domy dla matek z ma?oletnimi dzie?mi i kobiet w ci??y, rodziny zast?pcze, schroniska dla nieletnich, zak?ady poprawcze, specjalne o?rodki szkolno - wychowawcze lub m?odzie?owe o?rodki wychowawcze;

- integracji ?rodowiskowej dla osób maj?cych trudno?ci w przystosowaniu si? do ?ycia, m?odzie?y opuszczaj?cej placówki opieku?czo - wychowawcze, domy pomocy spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej intelektualnie, domy dla matek z ma?oletnimi dzie?mi i kobiet w ci??y, rodziny zast?pcze, schroniska dla nieletnich, zak?ady poprawcze, specjalne o?rodki szkolno - wychowawcze;

- pomocy osobom posiadaj?cym status uchod?cy w zakresie integracji ze ?rodowiskiem, op?acania sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu.

- prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy spo?ecznej o zasi?gu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

- prowadzenia mieszka? chronionych dla osób z terenu wi?cej ni? jednej gminy oraz powiatowych o?rodków wsparcia, w tym domów dla matek z ma?oletnimi dzie?mi i kobiet w ci??y, z wy??czeniem ?rodowiskowych domów samopomocy i innych o?rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- prowadzenia o?rodków interwencji kryzysowej;

- szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy spo?ecznej z terenu powiatu; - doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spo?ecznej z terenu powiatu;

- terminowej i rzetelnej realizacji sprawozdawczo?ci

- sporz?dzania bilansu potrzeb powiatu z zakresu pomocy spo?ecznej;

- kierowania wniosków o ustalenie niezdolno?ci do pracy, niepe?nosprawno?ci i stopnia niepe?nosprawno?ci, do organów okre?lonych odr?bnymi przepisami;

- opracowywania i realizacji zgodnych ze strategi? województwa, powiatowych programów dzia?a? na rzecz osób niepe?nosprawnych w zakresie:

  • rehabilitacji spo?ecznej
  • przestrzegania praw osób niepe?nosprawnych;

- opracowywanie planów zada? i przekazywanie informacji z prowadzonej dzia?alno?ci na potrzeby samorz?du województwa;

- dofinansowania:

  • uczestnictwa osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  • imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystyki osób niepe?nosprawnych;
  • zakupu sprz?tu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych przyznawanych osobom niepe?nosprawnym na podstawie odr?bnych przepisów;
  • dzia?a? maj?cych na celu likwidacj? barier architektonicznych i technicznych, w komunikowaniu si? w zwi?zku z indywidualnymi potrzebami osób niepe?nosprawnych;
  • rehabilitacji dzieci i m?odzie?y;
  • kosztów tworzenia i dzia?ania warsztatów terapii zaj?ciowej

- realizacji uchwa? podj?tych przez Rad? Powiatu, Zarz?d Powiatu w sprawach zwi?zanych z dzia?alno?ci? Centrum.

- wspó?pracy z organizacjami rz?dowymi i pozarz?dowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

- podejmowania dora?nych dzia?a? wynikaj?cych z aktualnych potrzeb mieszka?ców, w tym tworzenie i realizacja programów os?onowych;

- realizacji zada? wynikaj?cych z rz?dowych programów pomocy spo?ecznej, maj?cych na celu ochron? poziomu ?ycia osób, rodzin i grup spo?ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

- zapewnienie mieszka?com powiatu bie??cych informacji dotycz?cych dzia?alno?ci Centrum, praw i przywilejów nale?nych osobom obj?tym jego dzia?alno?ci?.

NAGRODY I WYRÓ?NIENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja z wr?czenia nagród przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej. Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim za wysok? jako?? us?ug oraz wieloaspektowe podej?cie do dzia?a? pomocowych. 

 

 

 

 

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl