Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Kontakt

           

   

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

 

 

Dyrektor

 

Barbara G?bala

 

pok. 223

 

tel. 22 733 73 82

 

G?ówny Ksi?gowy

 

Irena Starczewska

 

pok. 216

 

tel./fax 22 733 72 52

  

Zespó? Pieczy Zast?pczej

 

 

Kierownik Zespo?u ds. Pieczy Zast?pczej

 

Ewa Bargie?

 

pok. 221

 

tel. 22 733 72 57

 

Psycholog

 

Maria D?browska

 

pok. 204

 

tel. 22 733 73 81

  

Koordynatorzy 

 

Koordynator Pieczy Zast?pczej

 

Edyta Krogulec

 

 

 

pok. 211

 

 

 

 

tel./fax 22 733 72 58

Koordynator Pieczy Zast?pczej

 

Patrycja Brodowska

Koordynator Pieczy Zast?pczej

 

Bart?omiej ?widerski

 

 

 

pok. 212

 

 

   

tel. 22 733 72 56

M?odszy Koordynator Pieczy Zast?pczej

 

Aleksandra Sampolska

M?odszy Koordynator Pieczy Zast?pczej

 

Aneta Rostkowska

M?odszy Koordynator Pieczy Zast?pczej

 

Magdalena Cie?wierz

 

Zespó? ds. Pomocy ?rodowiskowej i ?wiadcze?

 

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

 

 

Gra?yna Staniszewska

 

 

 

pok. 213

  

 

 

tel. 22 733 72 51

 

Pracownik Socjalny

 

Agnieszka Tempczyk

 

Pracownik Socjalny

 

Katarzyna Marchewka

 

Inspektor

 

Beata Majcher

 

 

pok. 214

 

  

tel. 22 733 72 53

 

Starszy referent

 

Ma?gorzata Przybylska

  

Zespó? ds. Obs?ugi Programów PFRON

 

 

Specjalista ds. Rehabilitacji Spo?ecznej - Doradca ds. Osób Niepe?nosprawnych

 

 

Agnieszka Wójcik

 

 

 

pok. 215

 

 

 

tel./fax 22 733 72 54

Specjalista ds. Rehabilitacji Spo?ecznej

 

Monika Feliciak

 

Zespó? ds. Ksi?gowych/ P?ace

 

 

 

pok. 217

 

tel. 22 733 72 55

 

 

pok. 218

   tel. 22 733 72 59

 

Sekretariat / Kadry

 

 

pok. 222

Tel. 22 733 72 50

 

 

DANE ADRESOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Pozna?ska 131 A
05-850 O?arów Mazowiecki

Godziny pracy :

 Poniedzia?ek 9:00 - 17:00
Wtorek - Pi?tek 8:00 - 16:00

Poczta elektroniczna: pcpr@pwz.pl 

 

 

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl