Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Domy Pomocy Społecznej

 DOMY POMOCY SPO?ECZNEJ

 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonuj? dwa domy pomocy spo?ecznej  - prowadzone przez Powiat:

 

1.   Dom Pomocy Spo?ecznej

im. Ksi?dza Kardyna?a Józefa Glempa
Bramki ul. Pó?nocna 18
05-870 B?onie
Telefon 22  725 60 66
http://www.dpswbramkach.prv.pl
    

Przeznaczony dla : osób doros?ych niepe?nosprawnych                                                      intelektualnie

                           osób przewlekle psychicznie                                                                chorych

 

2.   Dom Pomocy Spo?ecznej 

       Sadowa ul. Jagodowa 2
       05-092 ?omianki
       Telefon 22  751 36 39
       http://www.sadowa.dps.pl

Przeznaczony dla : osób doros?ych niepe?nosprawnych intelektualnie

 

 

Zgodnie z Art.54 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930), osobie wymagaj?cej ca?odobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepe?nosprawno?ci, niemog?cej samodzielnie funkcjonowa? w codziennym ?yciu, której nie mo?na zapewni? niezb?dnej pomocy w formie us?ug opieku?czych, przys?uguje prawo do umieszczenia w domu pomocy spo?ecznej.

Domy pomocy spo?ecznej ?wiadcz? us?ugi bytowe, opieku?cze, wspomagaj?ce na poziomie obowi?zuj?cego standardu w zakresie i formach wynikaj?cych z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywaj?cych, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci wolno??, intymno??, godno?? i poczucie bezpiecze?stwa mieszka?ca domu oraz stopie? ich fizycznej i psychicznej sprawno?ci.

Domy pomocy spo?ecznej, w zale?no?ci od tego dla kogo s? przeznaczone dziel? si? na domy dla:

1.   osób w podesz?ym wieku,

2.   osób przewlekle somatycznie chorych,

3.   osób przewlekle psychicznie chorych,

4.   doros?ych niepe?nosprawnych intelektualnie,

5.   dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie,

6.   osób niepe?nosprawnych fizycznie,

7.   osób uzale?nionych od alkoholu.

 

Zasady ubiegania si? o przyj?cie do domu pomocy spo?ecznej:

Podstawa prawna: § 8 rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy spo?ecznej ( Dz.U. z 2012r  poz. 964)

1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy sk?ada wniosek do o?rodka pomocy spo?ecznej w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej (opiekuna prawnego).

2. O?rodek pomocy spo?ecznej po rozpatrzeniu wniosku, pomaga w zebraniu niezb?dnej dokumentacji, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez o?rodek pomocy spo?ecznej i wydaniu decyzji kieruj?cej, dokumentacja przechodzi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiedniego dla starostwa prowadz?cego dom pomocy spo?ecznej.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji wydaje decyzje o umieszczeniu (w momencie wolnych miejsc w domu pomocy spo?ecznej) lub wpisuje na list? oczekuj?cych (gdy brak wolnych miejsc).

 

Do Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach i w Sadowej wymagane s? dokumenty:

1. Wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.

2. W przypadku osoby ubezw?asnowolnionej  powinno by? do??czone zezwolenie S?du Rodzinnego na umieszczenie w domu pomocy spo?ecznej.

3.   Wywiad ?rodowiskowy.

4. Opinia o?rodka pomocy spo?ecznej dotycz?ca stopnia sprawno?ci osoby ubiegaj?cej si? o przyj?cie.

5.   Orzeczenie o niepe?nosprawno?ci.

6.   Decyzja organu przyznaj?cego ?wiadczenie.

7. Zgoda osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego na ponoszenie op?aty za dom pomocy spo?ecznej.

8.   Za?wiadczenie psychologa (druk do pobrania)

9. Za?wiadczenie lekarza psychiatry (druk do pobrania)

10.Za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby     ubiegaj?cej si? o skierowanie do domu pomocy spo?ecznej  (druk do pobrania)

11.Decyzja kieruj?ca i decyzja o odp?atno?ci wystawione przez OPS.

 

 

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej 

Gra?yna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

 

 

 

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl