Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
¦rodowiskowe Domy Samopomocy

?RODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

 Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonuj? dwie placówki   wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zorganizowane przez:

1/ Krajowe Stowarzyszenie "Przy??cz Si? Do Nas" , które prowadzi   ?rodowiskowy Domu Samopomocy w ?ubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?,

2/  Stowarzyszenie "Spo?eczna Pomoc Stowarzyszenie DOM" , które prowadzi ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Adresy  placówek:

1/    ?rodowiskowy Dom Samopomocy w ?ubcu  / Typ A i Typ B 
       05-084 Leszno ?ubiec 45
       Telefon 22  725 80 34
        http://www.kswi.org.pl

 

2/   ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej / Typ A 

       05-092 ?omianki , Sadowa ul. Jagodowa 2

       Telefon 22 751 36 39

 

 

?rodki na finansowanie dzia?alno?ci ?rodowiskowych Domów Samopomocy otrzymywane s? z bud?etu Wojewody Mazowieckiego.

 

?rodowiskowy Dom Samopomocy jest placówk? pobytu dziennego, przeznaczon? dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  które nie wymagaj? hospitalizacji ani pobytu w stacjonarnej placówce. Podstawowym zadaniem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby oraz podtrzymywanie i rozwijanie

umiej?tno?ci niezb?dnych do samodzielnego funkcjonowania.

Uczestnikami ?rodowiskowego Domu Samopomocy mog? zosta? osoby, które uko?czy?y 18 rok ?ycia i mieszkaj? na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

Zasady przyj??  do ?rodowiskowych  Domów  Samopomocy

1. Osoba zainteresowana udzia?em w zaj?ciach ?DS powinna spotka? si? w siedzibie Domu z Kierownikiem lub upowa?nionym cz?onkiem zespo?u terapeutycznego w celu okre?lenia mo?liwo?ci przyj?cia do ?DS (czy kandydat spe?nia warunki formalne i czy s? wolne miejsca).

2. Po wst?pnym zakwalifikowaniu kandydat na uczestnika otrzymuje do wype?nienia formularze dotycz?ce stanu zdrowia oraz wniosek o skierowanie do typu A lub B placówki (druki mo?na pobra? z naszej strony internetowej).

3.    Wymagane dokumenty: opinie lekarskie o stanie zdrowia oraz wype?niony przez kandydata wniosek o skierowanie do ?DS (pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika placówki), tak?e orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub stopniu niepe?nosprawno?ci (o ile kandydat takie posiada) sk?ada si? do O?rodka Pomocy Spo?ecznej  w miejscu zamieszkania kandydata.

4.  Po wp?yni?ciu kompletu dokumentów do O?rodka Pomocy Spo?ecznej, pracownik socjalny o?rodka przeprowadza wywiad ?rodowiskowy.

5. O?rodek Pomocy Spo?ecznej przesy?a dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinnym wywiadem ?rodowiskowy przeprowadzonym w tej sprawie                         

6. Decyzj? administracyjn? o skierowaniu do ?DS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) .

 

Pierwsza decyzja kieruj?ca do ?DS wydawana jest na okres nie d?u?szy ni? 3 miesi?ce. Jest to czas potrzebny na ocen? przez zespó? wspieraj?co-aktywizuj?cy ?DS mo?liwo?ci kompleksowej pomocy dla nowego uczestnika oraz przygotowanie dla niego indywidualnego programu (indywidualnego planu wspieraj?co-aktywizuj?cego dla uczestnika).

Przed up?ywem okresu na jaki wydana zosta?a pierwsza decyzja kieruj?ca na pobyt w ?DS, uczestnik powinien wype?ni? wniosek o przed?u?enie pobytu w placówce. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kierownika ?DS, dokument przekazany zostanie do PCPR w celu przed?u?enia decyzji dotycz?cej  pobytu uczestnika w ?DS, któr? poprzedza wywiad ?rodowiskowy przeprowadzony przez pracownika PCPR.

Podstawa prawnaRozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej w sprawie ?rodowiskowych Domów Samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. wraz z pó?n. zm.

 

Wykaz niezb?dnych dokumentów (druki do pobrania i wype?nienia)

1.      Przyj?cie do ?DS

 

 typ A placówki                                  

 

wniosek o skierowanie do ?DS - TYP A                     

za?wiadczenie lekarza psychiatry                  

za?wiadczenie lekarza rodzinnego    

 

 

                  typ B placówki

 

wniosek o skierowanie do ?DS - TYP B

za?wiadczenie lek. psychiatry/neurologa

za?wiadczenie lekarza rodzinnego

opinia psychologa

 

 

Nale?y równie? do??czy? orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci, je?li osoba zainteresowana pobytem w Domu takie posiada.

 

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej Gra?yna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

  

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl