Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Dom Samotnej Matki

 

DOM SAMOTNEJ MATKI

                       

  Dom Samotnej Matki przeznaczony jest dla kobiet w ci??y i matek z ma?ymi dzie?mi, z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, do?wiadczaj?cych przemocy, bezdomno?ci, pozbawionych materialnych ?rodków do ?ycia, znajduj?cych si? w sytuacjach kryzysowych. O?rodek zapewnia schronienie, pomoc rzeczow?, pomoc socjaln?, pomoc psychologiczn?.

 

Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Polityki Spo?ecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z ma?oletnimi dzie?mi i kobiet w ci??y (Dz.U.2005r Nr 43, poz.418) osoba ubiegaj?ca si? o skierowanie do domu sk?ada wniosek           w o?rodku pomocy spo?ecznej w?a?ciwym ze wzgl?du na jej miejsce zamieszkania.

 

Podstaw? do wydania decyzji do Domu Samotnej Matki stanowi:

wniosek osoby zainteresowanej,

- rodzinny wywiad ?rodowiskowy przeprowadzony przez pracownika o?rodka pomocy spo?ecznej,

- za?wiadczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwskaza? zdrowotnych ,

-  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub ksi??eczka zdrowia,

-  orzeczenie o niepe?nosprawno?ci (o ile takie jest),

- opinia o?rodka pomocy spo?ecznej zawieraj?ca uzasadnienie pobytu w Domu Samotnej Matki.

O?rodek Pomocy Spo?ecznej z terenu PWZ przesy?a do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kompletn? dokumentacje, na podstawie której wystawiana jest decyzja. Wydanie decyzji kieruj?cej, poprzedzaj? uzgodnienia z Domem Samotnej Matki.

 

Zgodnie z Art. 19 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930), dotycz?cym prowadzenia o?rodków wsparcia, w tym domów dla matek z ma?oletnimi dzie?mi i kobiet w ci??y, Powiat Warszawski Zachodni, w drodze konkursu, ma podpisan? umow? z Towarzystwem Pomocy im. ?w. Brata Alberta na dofinansowanie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z ma?oletnimi dzie?mi  i kobiet w ci??y, dotkni?tych przemoc? lub znajduj?cych si? w innej sytuacji kryzysowej, b?d?cych mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.                                     

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej                     Gra?yna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

Pracownik Domu Samotnej Matki - Tel. 22 752 22 48  

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl