Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Placówki wsparcia dziennego

Placówki Wsparcia Dziennego - ?wietlice

Zgodnie z ustaw? z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575) Powiat w drodze konkursu dotuje placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarz?dowe na terenie Powiatu Warszawskiego:  

 

 

LP

PODMIOT  PROWADZ?CY PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO

NAZWA  I  ADRES   PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

FORMA

PROWADZENIA PLACÓWKI  WSPARCIA DZIENNEGO

 

1

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepe?nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 42

 01-407 Warszawa

O?rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN

ul. Kopernika 10

05-082 Blizne Jasi?skiego

 

specjalistyczna

 

2

 

 Towarzystwo pomocy im. ?w. Brata Alberta

ul. Knyszy?ska 1

03-647 Warszawa

Ognisko Dzieci?co-M?odzie?owe

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

 

opieku?cza

 

3

 

           Stowarzyszenie "RAZEM"          ul. Szkolna 2a

 05 - 085 Kampinos

 

?wietlica ?rodowiskowa "Lipa"   z oddzia?ami specjalistycznymi

?azy 40 A

05-085 Kampinos

 

opieku?cza

 

4

 

Parafia Mi?osierdzia Bo?ego

w O?arowie Mazowieckim

ul. Pozna?ska 183

05-850 O?arów Mazowiecki

 

?wietlica ?rodowiskowa i Socjoterapeutyczna z Oddzia?em Rehabilitacyjnym

ul. Pozna?ska 183

05-850 O?arów Mazowiecki

??czona

specjalistyczna

i opieku?cza

 

5

 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepe?nosprawnych "Dobra Wola B?onie"

 ul. Narutowicza 20

05-870 B?onie

?wietlica Integracyjno-Terapeutycznej "Dajemy Nadziej?" B?onie

ul. Narutowicza 20

05- 870 B?onie

??czona

specjalistyczna

i opieku?cza

 

6

 

Stowarzyszenie Kulturalne "Kotwica" 

ul. Warszawska 697

05-083 Borz?cin Du?y

?wietlica ?rodowiskowa Wsz?dobylscy

ul. Warszawska 697

05-083 Borz?cin Du?y

 

 

opieku?cza

 

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej Gra?yna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl