Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

DPS

ŚDS

Osoby Niepełnosprawne

  Orzecznictwo
Turnusy rehabilitacyjne
Przedmioty ortopedyczne
Sprzęt rehabilitacyjny
Likwidacja barieir
Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Osoby Niepełnosprawne

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają informacje w zakresie rehabilitacji społecznej w ramach której istnieje możliwość dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Informacji udziela Pani Agnieszka Wójcik pok.133 lub telefonicznie nr 022 733 72 54.


STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych - realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 10 września do dnia 10 października 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu STUDENT II.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddziałach PFRON.


"Komputer dla Homera 2010" - realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu "Komputer dla Homera 2010".

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Wnioski należy składać do Oddziałów PFRON, właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddziałach PFRON.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


"Pegaz 2010" w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:

 • Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
 • Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
 • Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddziałach PFRON.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


CENTRUM DZWONI POMAGA W SZUKANIU PRACY

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI to jedyna na warszawskim rynku zatrudnienia koncesjonowana agencja pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

-"Celem Centrum DZWONI jest znalezienie dla jak największej liczby niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków posad na tzw. otwartym rynku pracy, czyli w firmach, które nie są zakładami pracy chronionej (ZPCh) oraz w instytucjach publicznych. To trudne zadanie, bo o naszych klientach wciąż jeszcze słyszy się dyskryminującą opinię, że ich miejsce jest w zakładach pracy chronionej. To sprawia, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie wierzą, iż są pełnowartościowymi pracownikami. Centrum DZWONI działa po to, aby pomóc im odnaleźć i wiarę i siły do szukania pracy na otwartym rynku oraz dostarczyć im niezbędnych do tego informacji i narzędzi" - tłumaczy Monika Zakrzewska, szef Centrum DZWONI.

Od października 2010 Centrum DZWONI realizuje specjalny, oparty na pięcioletnich doświadczeniach, autorski program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poszukujących zatrudnienia. Program obejmuje kilka etapów: -indywidualne konsultacje klienta z doradcą zawodowym i psychologiem, -stworzenie Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do wykształcenia, stanu zdrowia i oczekiwań klienta, -siedmiodniowe, teoretyczne warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz -dalsze wsparcie psychologiczne i merytoryczne (np. redagowanie cv i listu motywacyjnego, wyszukiwanie i analiza ofert itp.) dla osoby, która wyrusza "w drogę po pracę", i - oczywiście - znalezienie dla niej stałej posady.

-"Wszystkich klientów kierujemy również na jednodniowe warsztaty praktyczne oraz dwutygodniowe praktyki na konkretnych stanowiskach pracy w warszawskich firmach z takich branż jak: gastronomia i hotelarstwo, ogrodnictwo, handel oraz instytucjach publicznych, np. bibliotekach. To jeden z najważniejszych elementów naszego programu. Warsztaty praktyczne i praktyki dają nam możliwość pełnego poznania predyspozycji zawodowych klienta i pomagają w ustaleniu dla niego ostatecznego miejsca zatrudnienia. Dlatego, choć współpracujemy już z ok. 40 pracodawcami, to wciąż poszukujemy nowych, z nowymi stanowiskami pracy" - tłumaczy Elżbieta Siwczak, jeden z trenerów pracy z Centrum DZWONI.

Do końca czerwca br., do programu Centrum DZWONI przystąpiło już 48 niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków. Wszyscy są po spotkaniach z doradcą i psychologiem, a także warsztatach grupowych. 40 z nich właśnie odbywa zajęcia praktyczne, a kolejnych dziesięciu przygotowuje się do nich. Tymczasem Centrum DZWONI tworzy już kolejne grupy uczestników programu.

-"Zapraszamy do nas osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 do 55 lat, które mieszkają na terenie Warszawy lub gmin: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno lub Stare Babice i które szukają dla siebie pierwszej lub kolejnej posady" - tłumaczy Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy Centrum DZWONI.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym wydanego przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Obwodową/Wojewódzką Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenia o niezdolności do pracy wystawionego przez komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które nie mają w orzeczeniach zapisu o niepełnosprawności intelektualnej (upośledzeniu umysłowym) będą poproszone o potwierdzenie rodzaju niepełnosprawności opinią psychologa lub zaświadczeniem wydanym przez lekarzy specjalistów: psychiatrę lub neurologa.

Aby przystąpić do programu należy skontaktować się z p. Katarzyną Rudzką, doradcą zawodowym Centrum DZWONI pod nr tel.: 22 620 30 31, 510 470 931 i umówić się na spotkanie rejestracyjne. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na: www.centrumdzwoni.pl - również w wersji "easy to read" - przystępnej do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkania ze specjalistami Centrum oraz warsztaty teoretyczne odbywają się w siedzibie Centrum DZWONI przy ul. Kaczej 21 w Warszawie.

Udział w programie aktywizacji zawodowej Centrum DZWONI jest bezpłatny! Program jest bowiem realizowany jako część Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.), a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, że w dniu 7.04.2011r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonała podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespół ds. przyznawania dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustaliły, iż w związku z ograniczonymi środkami na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2011 roku będą przyznawane dofinansowania do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
W celu pozytywnego rozpatrzenia jak największej liczby wniosków dofinansowania do w/w zadań mogą zostać obniżone.

Realizacja pozostałych programów, tj. dofinansowania do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób dorosłych;
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
zostaje zawieszona do odwołania.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl