Menu

Aktualnoœci

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Œwietlice

DPS

ŒDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywnoœci Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Rodziny Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2009r.,Nr 175, poz. 1362) rodzinie mającej trudności w wypełnieniu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny, udziela pomocy poprzez zapewnienie dziecku wychowania w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzina zastępcza jest formą ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych dziecka, w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone a inne środki pomocy dziecku i jego rodzinie są nieskutecznie. Zastępcza forma opieki jest tymczasowa i trwa do czasu uregulowania sytuacji życiowej rodziców biologicznych.

Rodzinie zastępczej, w której na podstawie orzeczenia sądowego przebywa dziecko, przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania. Wysokość tej pomocy uzależniona jest od wieku dziecka, stanu zdrowia, dochodów dziecka. Pracownicy socjalni PCPR przeprowadzając regularne wywiady środowiskowe, sprawują nadzór nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych, uwzględniając dobro umieszczonych w nich dzieci.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w pokoju 138, tel. 022 733 72 51, 733 72 53 w godzinach pracy urzędu.GRUPA WSPARCIA dla RODZICÓW ZASTĘPCZYCH/ADOPCYJNYCH
Konferencja dla RODZICÓW ZASTĘPCZYCH - 26 września 2009r.
Konferencja dla SPECJALISTÓW - 3 października 2009r.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl