Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Pilota?owy program "Aktywny Samorz?d" w 2016 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e realizuje pilota?owy program "Aktywny samorz?d" finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Celem g?ównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów programu w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji

Modu?y, obszary i zadania programu, które b?d? mo?liwe do realizacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2016 roku:

1. Modu? I - likwidacja barier utrudniaj?cych aktywizacj? spo?eczn? i zawodow?:

1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

         Zadanie 1 - pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do posiadanego samochodu,
         Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B - likwidacja barier w dost?pie do uczestnictwa w spo?ecze?stwie informacyjnym:

 Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprz?tu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 Zadanie 2
- dofinansowanie szkole? w zakresie obs?ugi nabytego w ramach programu sprz?tu elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu si?:

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy ko?czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi?zania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako?ci,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanej protezy ko?czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi?zania techniczne (co najmniej na III poziomie jako?ci), 

4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywno?ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale?nej.

2.  Modu? II - pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym.

Informujemy, ?e o dofinansowanie zada? w programie "Aktywny samorz?d" mog? ubiega? si? wy??cznie osoby niepe?nosprawne, które spe?niaj? wszystkie warunki okre?lone w ramach danego obszaru, w którego zamierzaj? z?o?y? wniosek.

Wnioski nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16
W przypadku przes?ania wniosku poczt? decyduje data stempla pocztowego.

Termin zako?czenia przyjmowania wniosków:

Modu? I - do dnia 30 sierpnia 2016 roku

Modu? II - do dnia 30 marca 2016 roku (dla wniosków dotycz?cych roku  
                                                                akademickiego 2015/2016)

               do dnia 10 pa?dziernika 2016 roku (dla wniosków dotycz?cych roku
                                                                           akademickiego 2016/2017)

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl