Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Pilota?owy program "AKTYWNY SAMORZ?D" w 2012r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e przyst?puje do realizacji pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" finansowanego ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.


G?ównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentów pomocy w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji.

W 2012 roku realizacja programu obejmuje nast?puj?ce obszary wsparcia:

obszar A - pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do posiadanego samochodu, maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi 5.000 z?, udzia? w?asny minimum 15% ceny brutto.


obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprz?tu komputerowego wraz z oprogramowaniem, maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi  5.000 z?, udzia? w?asny minimum 10% ceny brutto.


obszar B2 - pomoc w zakupie urz?dze? lektorskich, maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi  5.000 z?, udzia? w?asny minimum 10% ceny brutto.


obszar B3 - pomoc w zakupie urz?dze? brajlowskich, maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi  12.000 z?, udzia? w?asny minimum 5% ceny brutto.

obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi 7.000 z?, z mo?liwo?ci? zwi?kszenia kwoty dofinansowania do 14.000 z? w indywidualnych przypadkach, udzia? w?asny minimum 10% ceny brutto.


obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi  3.000 z?.

obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi dla kosztów kursu i egzaminu 1.500,- z?, w przypadku kursu poza miejscowo?ci? zamieszkania, koszty zakwaterowania, wy?ywienia, dojazdu 600,- z?, udzia? w?asny minimum 25% ceny brutto.
Obszar E b?dzie realizowany pod warunkiem otrzymania ?rodków finansowych z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych w IV kwartale 2012 roku i nie b?dzie obejmowa? kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy pomi?dzy wnioskodawc? a PCPR


obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywno?ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale?nej (dofinansowanie op?aty za pobyt dziecka osoby niepe?nosprawnej w ??obku lub przedszkolu), maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków PFRON wynosi  200 z? miesi?cznie, jednak nie wi?cej ni? 2.200 z? w ci?gu roku - za ka?de dziecko, udzia? w?asny minimum 15% ceny brutto.

Informujemy, ?e o dofinansowanie zada? w programie "Aktywny samorz?d" mog? ubiega? si? wy??cznie osoby niepe?nosprawne, które spe?niaj? wszystkie warunki okre?lone w ramach danego obszaru, w którego zamierzaj? z?o?y? wniosek.

Wnioski nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki
w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2012r.
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16
W przypadku przes?ania wniosku poczt? decyduje data stempla pocztowego.

Osoby ubiegaj?ce si? o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorz?d" zobowi?zane s? do zapoznania si? z poni?szymi dokumentami, okre?laj?cymi warunki udzia?u osób niepe?nosprawnych w programie.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl