Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

SZKO?A DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

              Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kszta?towania cz?owieka. Ka?dy z cz?onków rodziny reaguje na zachowanie pozosta?ych osób, a zachowanie ka?dego z nich wp?ywa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroni?cym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna wi?? emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawiera? w sobie mi?o??, akceptacj?, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymaga?.

Mi?o??, akceptacj? i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczu? i potrzeb dziecka, akceptacj? dla jego trudno?ci i ogranicze?, dostrzeganie jego stara? i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, po?wi?canie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymaga? uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rz?dz?cych ?wiatem fizycznym i spo?ecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji w?asnych zachowa? dziecka i egzekwowanie wymaga?.

Zaj?cia oparte s? o koncepcj? Wychowania bez pora?ek Thomasa Gordona i ksi??ki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y; Jak s?ucha?, ?eby dzieci do nas mówi?y.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragn? doskonali? swoje umiej?tno?ci rodzicielskie. "Szko?a dla Rodziców" zak?ada 40 godzin zaj??. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotka? trwaj?cych 3-4 godziny.

            "Wychowanie bez b??dów jest mitem. Rodzice s? lud?mi. Pope?niaj? wi?c b??dy i nie wiedz? wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie s? mitem… dzieci maj? prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie si? do b??dów albo niewiedzy jest prawid?owym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem by? uzupe?nione przez d??enie do naprawiania b??dów oraz poszukiwania odpowiedzi."

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl