Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Rado?? w B?oniu.

W sobotni poranek, 15 pa?dziernika br. w Centrum Kultury w B?oniu, odby? si? II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Rado??. Organizatorem imprezy by?o Stowarzyszenie na rzecz osób upo?ledzonych umys?owo lub fizycznie Dobra Wola B?onie. Patronat honorowy nad imprez? obj?li: Pan Jan ?ychli?ski Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pan Zenon Reszka Burmistrz B?onia. To równie? g?ówni sponsorzy imprezy. Patronatem medialnym imprez? obj??o: Radio Niepokalanów, Express Wieczorny oraz BIS.

Celem imprezy by?o promowanie twórczo?ci teatralnej i muzycznej osób niepe?nosprawnych. Ze wzgl?du na specyfik? festiwalu, has?o przewodnie Dajemy Rado?? by?o wystarczaj?co no?ne i wymowne. Ka?da prezentacja artystyczna wi?za?a si? z ogromnym prze?yciem emocjonalnym artystów i du?ym zaanga?owaniem opiekunów. Wykonawcy zaprezentowali swoje umiej?tno?ci i talenty w ró?norodnych formach artystycznego wyrazu: muzyce, sztuce, ruchu. Udzia? m?odych artystów w przegl?dzie by? równie? okazj? do poznania nowych, ciekawych form sp?dzania wolnego czasu, do nawi?zania nowych znajomo?ci, a wyst?py grup integracyjnych, umo?liwi?y poznanie i akceptowanie specyfiki wykonawców nie w pe?ni sprawnych. Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonali: pani Barbara G?bala dyrektor PCPR w O?arowie Mazowieckim oraz pan Zenon Reszka Burmistrz B?onia. W tym roku zachwycali publiczno?? gr? aktorsk? oraz talentem wokalnym arty?ci z wielu placówek z powiatu warszawskiego zachodniego, a tak?e grodziskiego. Go?cili?my wykonawców z Domu Pomocy Spo?ecznej z Bramek, ?wietlicy ?rodowiskowej z O?arowa Mazowieckiego, Zespo?u Szkó? im. Hipolita Szczerkowskiego z Grodziska Mazowieckiego, O?rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych z Lasek, Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego z Leszna, Przedszkola z Oddzia?ami Integracyjnymi Nr 3 im. Jana Brzechwy, Szko?y Podstawowej Nr 2 z Oddzia?ami Integracyjnymi, ?wietlicy Integracyjno-Terapeutycznej „Dajemy Nadziej?” z B?onia. Wykonawców ocenia?o szacowne jury w sk?adzie: p. Barbara Reszka – przewodnicz?ca, p. Wanda Wójcicka, p. Gra?yna Staniszewska, pp. Anna i Jacek Fuglewiczowie, ks. S?awomir Hermanowicz, Burmistrz Marek Ksi??ek. Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Jury wszystkim uczestnikom przyzna?o I miejsce. W nagrod? ka?dy z wykonawców otrzyma? pami?tkowy medal, a placówka, na r?ce opiekunów statuetk? oraz maskotk? ufundowan? przez Starost? Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wszystkim wykonawcom gratulujemy!! Bardzo mi?ym akcentem Festiwalu by? koncert uczennic: Sylwii Brzywczy, Mai Kap?on, Pauliny G?adkowskiej i Klaudii Potockiej z Zespo?u Szkó? im. M. Wa?kowicza z B?onia pod kierunkiem p. Ma?gorzaty ?liwi?skiej oraz koncert M?odzie?owej Orkiestry OSP z B?onia pod batut? pana Jacka Poto?a. Konferansjerk? poprowadzi? pan ?ukasz Krypa dbaj?c, by program imprezy realizowany by? p?ynnie i wed?ug przyj?tego scenariusza. Swój udzia? w Festiwalu mia?y równie? wolontariuszki z LO im. W?. Broniewskiego w B?oniu, które w sposób wydatny pomog?y organizatorom w sprawnym przebiegu imprezy. Festiwal by? dobr? okazj? dla Stowarzyszenia Dobra Wola B?onie, by przy szerokim audytorium podzi?kowa? za ?yczliwo?? i wsparcie w sposób szczególny panu Staro?cie Janowi ?ychli?skiemu, pani Dyrektor Barbarze G?bali, pani Barbarze Reszce, pani Wandzie Wójcickiej, pani Helenie Szyma?skiej, ks. Tadeuszowi Jaworskiemu, panu Burmistrzowi Markowi Ksi??kowi, wr?czaj?c pami?tkowe statuetki. Organizatorzy zostali równie? wyró?nieni otrzymuj?c z r?k pana Burmistrza Zenona Reszki i pani Wandy Wójcickiej teatraln? mask? i kwiaty. Na zako?czenie przegl?du wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na s?odk? biesiad?. Stowarzyszenie Dobra Wola B?onie serdeczne podzi?kowania kieruje do pana Starosty Jana ?ychli?skiego, do pana Burmistrza Zenona Reszki i do pani Wandy Wójcickiej za pomoc i wsparcie przy organizacji Festiwalu, a tak?e do pana Dariusza Sitarskiego dyrektora Centrum Kultury w B?oniu za udost?pnienie sali widowiskowej na organizacj? przegl?du teatralno-muzycznego i do wszystkich pracowników, którzy zadbali o prawid?owy przebieg imprezy. Tekst: Bo?ena Baranek Zdj?cia: Marek Frejnik

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl