Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

"Moje ?ycie bez przemocy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizuje projekt w ramach Programu Os?onowego "Wspieranie jednostek samorz?du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie"

                                                   pn. "Moje ?ycie bez przemocy"

wspó?finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, priorytet: Podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu popraw? sytuacji rodzin zagro?onych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

                                              Planowane s? nast?puj?ce dzia?ania:

1. Konkurs szkolny pn. "Moje ?ycie bez przemocy" IX 2013; rozstrzygni?cie X 2013, najciekawsza praca stanie si? promocj? projektu; komisja wy?oni 3 najlepsze miejsca  z 7 gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2. Kampania "Razem czujemy si? bezpieczniej" - filmoteka; promocja dobrego filmu X 2013 w O?rodkach Kultury PWZ.

3. Grupa psychoedukacyjna dla osób potencjalnie do?wiadczaj?cych przemocy; nabór  na zaj?cia VIII-IX; kontakt tel. 22 733 72 57 lub 600 995 194; 664 062 288. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk?, jak radzi? sobie w sytuacjach nadu?y?, przemocy, gdzie szuka? pomocy?

4. Zapraszamy Rodziców na bezp?atne warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych IX-XI 2013 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5. Uruchamiamy telefon zaufania nr w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie VII-XII 2013.

6. Uruchamiamy dy?ur psychologa; dawna Poniatówka w B?oniu lub Zespó? Poradnictwa Rodzinnego, pok. nr 128, VII-XII 2013 (po telefonicznym umówieniu si? na spotkanie 22 733 72 57; 664 062 288).

7. Konferencja powiatowa "Metodyka pracy zespo?u interdyscyplinarnego" X-XI 2013.

8. Doposa?enie Zespo?u Poradnictwa Rodzinnego w kolorow? kopiark? dla potrzeb promocyjno-edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania si? z regulaminem konkursu plastycznego.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl