Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modu?u I pilota?owego programu „Aktywny samorz?d”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, i? Rada Nadzorcza PFRON uchwa?? z dnia 9 czerwca 2014 roku wprowadzi?a zmian? w zasadach realizacji pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" dotycz?c? skrócenia terminu przyjmowania wniosków w module I.

Obecnie termin sk?adania wniosków w Module I up?ywa w dniu 30 sierpnia.

Termin sk?adania wniosków w Module II pozostaje bez zmian i up?ywa w dniu 30 wrze?nia.

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl