Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Niepe?nosprawni - pe?ni pasji

25 sierpnia 2011roku blisko 200 osób z niepe?nosprawno?ci? wystartowa?o w VII Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampinoskiej organizowanym przez ?rodowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz si? Do Nas" w ?ubcu. Patronat Honorowy nad spotkaniem obj?li Wojewoda Mazowiecki - Jacek Koz?owski, Starosta Warszawski Zachodni - Jan ?ychli?ski. Patronat medialny obj?? Express Wieczorny.

Wydarzenie zgromadzi?o ponad 200 osób niepe?nosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych z terenu ca?ego Mazowsza, byli to g?ównie podopieczni ?rodowiskowych Domów Samopomocy. W tym roku zaproszenie na Rajd przyj?li uczestnicy ?DS z :Ostro??ki, Sochaczewa, Makowa Mazowieckiego, Warszawy z Bemowa, Mokotowa i Ochoty, Ciechanowa, Pionek, Wo?omina, Czarnowa, Wyszogrodu, Czubina, Strzegowa, ?ubca, podopieczni Domów Pomocy Spo?ecznej i Warsztatów Terapii Zaj?ciowej z Bramek, Czubina i Sadowej oraz m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Bieniewicach. Uczestnicy imprezy pokonali dystans blisko 20 kilometrów id?c pieszo lub jad?c rowerem. W trakcie le?nej w?drówki, podczas odpoczynku na polanie mieli okazj? równie? pozna? wiele ciekawostek dotycz?cych Kampinoskiego Parku Narodowego, przekazanych przez le?niczych, pana Grzegorza Mizio i Wojciecha Nikonowicza, którzy pe?nili rol? przewodników. Pracownicy parku w trakcie w?drówki prowadzili ca?? grup?, dbaj?c o to, aby nikt nie zgubi? si? w le?nej g?stwinie. Po powrocie z wyprawy, o godz. 14:00 rozpocz??a si? cz??? oficjalna imprezy. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas: pani Halina Lipke - Dyrektor Wydzia?u Polityki Spo?ecznej w Mazowieckim Urz?dzie Wojewódzkim, która reprezentowa?a Wojewod? Mazowieckiego, pan Jan ?ychli?ski - Starosta Warszawski Zachodni, Jolanta St?pniak -cz?onek zarz?du w powiecie warszawskim zachodnim, Barbara G?bala- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Gra?yn? Staniszewsk?- Starszym Specjalist? Pracy Socjalnej, Marek Deles- przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego, Andrzej Cie?lak - Wójt Gminy Leszno, Zenon Reszka - Burmistrz B?onia, Bo?ena ?liwi?ska - przewodnicz?ca komisji do spraw o?wiaty w Lesznie, Alicja Napurka - Kierownik OPS w Starych Babicach, Bo?ena Wronikowska - Kierownik OPS w O?arowie Mazowieckim, Anna Fuglewicz - Kierownik OPS w B?oniu, Katarzyna Szufli?ska - pracownik OPS w Lesznie, Marek Parafiniuk - Dyrektor Zespo?u Szkó? w Bieniewicach, Katarzyna Oleksiewicz - Dyrektor przedszkola w Zaborowie, Adam Klecha - Dyrektor Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie, Stanis?awa Rzymka - Dyrektor Gminnej ?wietlicy w ?ubcu, Bogdan Szyma?ski - Prezes Stowarzyszenia KRES, Magdalena B?kowska - przedstawicielka Stowarzyszenia BORIS. Nad przebiegiem imprezy czuwali, opiekunowie medyczni, wolontariusze i terapeuci, a opraw? muzyczn? zapewni? zespó? Mandes-Band. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali pami?tkowe statuetki i podzi?kowania wykonane w ramach zaj?? przez uczestników ?DS w ?ubcu. Nagrody w postaci albumów i maskotek ufundowane zosta?y przez Powiat Warszawski Zachodni. Firma Styrmann ufundowa?a karimaty. Na pami?tk? wydarzenia ka?da z placówek otrzyma?a zdj?cie wykonane w trakcie Rajdu.. Mi?ym akcentem by?o ufundowanie przez wójta Gminy Leszno dwóch rowerów, które przetestowane zosta?y podczas Rajdu Rowerowego i na pewno b?d? dalej s?u?y? uczestnikom. Na koniec cz??ci oficjalnej podopieczni ?rodowiskowego Domu Samopomocy w ?ubcu zaprezentowali program artystyczny pt. "Czerwony Kapturek na weso?o". Przedstawienie wywo?a?o wiele pozytywnych emocji, u?miech który pojawi? si? na twarzach go?ci , ?wiadczy? o tym ?e wszystkim program si? bardzo podoba?. Po obiedzie uczestnicy zostali zaproszeni do zabawy tanecznej, trwaj?cej do pó?nych godzin popo?udniowych. Wsparcie w organizacji Rajdu otrzymali?my od sponsorów i partnerów, których zaprosili?my do wspó?pracy. Wszyscy otrzymali podzi?kowania. Do grona osób wspieraj?cych nas podczas tegorocznej imprezy nale??: Urz?d Gminy w Lesznie, Kampinoski Park Narodowy, Zespó? Szkó? w Bieniewicach, Stowarzyszenie BORIS, Firm? Styrmann, Dom Pomocy Spo?ecznej w Bramkach, Dom Pomocy Spo?ecznej w Czubinie, Zespó? muzyczny MANDES BAND, Krajowe Stowarzyszenie "Przy??cz Si? Do Nas", firma "Ch?odnia Mazowsze", "Bia?uty" Rolnicza Spó?dzielnia, Bank ?ywno?ci SOS, Firma Bittner, Cukiernia Lukrecja, Piekarnia Baj, Bakoma Sp. z o.o. Wszystkim serdecznie dzi?kujemy. Z roku na rok nasza impreza przyci?ga coraz wi?cej uczestników. Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku spotkamy si? w jeszcze wi?kszym gronie. Iwona Zielak Kierownik ?DS w ?ubcu

Zdj?cia

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl