Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Dzisiaj obchodzimy Dzie? Pracownika Socjalnego!

W zwi?zku z tym, ?e na 21 listopada przypada Dzie? Pracownika Socjalnego, poni?ej znajd? Pa?stwo krótk? histori? o obchodach tego ?wi?ta oraz list od Rzecznika Praw Dziecka z ?yczeniami dla wszystkich pracowników socjalnych.

21 listopada, to Dzie? Pracownika Socjalnego. Jest to polskie ?wi?to, które obchodzone jest na mocy zapisu ustawy o pomocy spo?ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Sposób ?wi?towania Dnia Pracownika Socjalnego ma ju? w Polsce wieloletni? tradycj?. Sk?adaj? si? na ni? specjalne spotkania z przedstawicielami w?adz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni bywaj? nagradzani i wyró?niani. 21 listopada ka?dego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy spo?ecznej wr?cza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie dzia?ania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy spo?ecznej. Dla wielu pracowników socjalnych jest to, bardzo wa?ne wydarzenie w ich ?yciu zawodowym. W innych krajach obchodzony jest dzie? Pracy Socjalnej. Mi?dzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych w Europie od wielu lat promuje ten dzie? poprzez SWAD- Social Work Action Day. Dzie? Pracy Socjalnej ju? o d 1996 roku jest tradycyjnie obchodzony przez pracowników socjalnych w Europie, w drugi wtorek listopada ka?dego roku. Dzie? Pracownika Socjalnego jest okazj? do wyra?enia wdzi?czno?ci, za wysi?ek pe?nej po?wi?cenia, trudnej, lecz niezast?pionej s?u?by na rzecz wsparcia osób znajduj?cych si? w trudnych sytuacjach ?yciowych, pe?nionej przez pracowników pomocy spo?ecznej. Szczególna misja towarzysz?ca ich pracy wyra?a si? w gotowo?ci niesienia pomocy osobom zagro?onym ubóstwem, bezdomno?ci?, wykluczeniem ze spo?eczno?ci, a cz?sto tak?e znajduj?cym si? w sytuacjach kryzysowych, zwi?zanych z zagro?eniem zdrowia i ?ycia. Po?wi?cenie pracowników pomocy spo?ecznej pomaga im w odzyskaniu zdolno?ci do ?ycia, w warunkach odpowiadaj?cych godno?ci cz?owieka. ?wi?to Pracownika Socjalnego, to wyj?tkowy czas u?wiadamiania sobie potrzeby i konieczno?ci pracy z otwartym sercem. W tym wyj?tkowym dniu pami?tajmy, ?e : "?aden cz?owiek nie jest samotn? wysp?, wie, ?e nie mo?e walczy? sam. Jakiekolwiek by?yby jego zamiary, zawsze potrzebuje innych ludzi…" (Paulo Coelho)

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl