Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Zaproszenie do wspó?pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do wspó?pracy osoby zainteresowane pomoc? dzieciom i ich rodzinom w sytuacji kryzysowej.


W sierpniu 2012 roku rozpoczynamy nabór na szkolenia:


• dla kandydatów na opiekunów zast?pczych,
• dla rodzin istniej?cych - szkolenie uzupe?niaj?ce,
• dla rodzin zawodowych - szkolenie podnosz?ce kwalifikacje.


Kurs PRIDE jest programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, bezp?atny dla mieszka?ców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, daje uprawnienia oraz kszta?ci umiej?tno?ci w obszarze opieki nad dzieckiem i rodzin?.


Planowane terminy szkole?: wrzesie? - grudzie? 2012.


Osoby zainteresowane zapraszamy na rozmow? wst?pn? z koordynatorem ds. szkole? Ew? Bargie?; kontakt tel. 22 733 72 57; 600 995 194.

 


 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl