Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Zaproszenie do udzia?u w projekcie „Oparcie Spo?eczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Krajowe Stowarzyszenie "Przy??cz si? do nas" zaprasza do udzia?u w projekcie pn. "Oparcie Spo?eczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" wspó?finansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Uczestnikami projektu mog? by? osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o zg?oszenie si? do siedziby Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz Si? Do Nas" w Bramkach ul Pó?nocna 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 500 303 544 do dnia 15 lipca 2015r.  

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl