Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Spotkania o tematyce pomocy spo?ecznej w Starostwie PWZ

W dniu 10 pa?dziernika 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odby?o si? spotkanie dotycz?ce potrzeb organizacji pozarz?dowych oraz o?rodków pomocy spo?ecznej w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w roku 2012 w ramach dzia?a? dotycz?cych szeroko poj?tej pomocy spo?ecznej, które poprowadzi? Pan Krzysztof Martyniak przedstawiciel Regionalnego O?rodka EFS.

Przyby?ych uczestników powita? Pan Jan ?ychli?ski Starosta Warszawski Zachodni. W spotkaniu wzi?li udzia?: Pani Jolanta St?pniak - cz?onek Zarz?du, Pani Barbara G?bala – dyrektor PCPR , Pan Seweryn Chru?ci?ski – prezes Stowarzyszenia „Przy??cz si? do Nas”, kierownicy i pracownicy O?rodków Pomocy Spo?ecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarz?dowych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kolejnego dnia tak?e w Starostwie PWZ tj.: 11 pa?dziernika 2011 rozpocz?? si? cykl szkole? prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Spo?ecznej w Warszawie pod nazw? „Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie” . Powiat Warszawski Zachodni zosta? wybrany przez MCPS jako jeden z czterech wzorcowych powiatów z terenu województwa mazowieckiego do udzia?u w projekcie systemowym „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Dzia?aniu” – POKL priorytet VII, dzia?anie 7.1.3. W 2010r w cyklu szkole? uczestniczyli pracownicy O?rodków Pomocy Spo?ecznej w O?arowie Mazowieckim, Starych Babicach, Izabelinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od 2011r do uczestnictwa w szkoleniach, a zarazem tworzenia partnerstwa do??czy?y pozosta?e O?rodki Pomocy Spo?ecznej z gminy: ?omianki, B?onie, Leszno, Kampinos, jak równie? Powiatowa Policja Dzia? Prewencji i organizacje pozarz?dowe prowadz?ce na terenie Powiatu placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Celem szkole? jest wspólne wypracowanie nowoczesnych metod aktywnej integracji ?rodowisk lokalnych, a przede wszystkim budowania partnerstwa instytucji dzia?aj?cych na rzecz dzieci i rodzin. Terminy szkole? : 11.10., 18-19.10, 2.11, 7-8.11.2011r.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl