Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

STUDENT II - kszta?cenie ustawiczne osób niepe?nosprawnych"- realizacja w 2012 r.

Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych informuje, i? od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane b?d? wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu "STUDENT II".

Wnioski o dofinansowanie nale?y sk?ada? w Oddzia?ach PFRON w?a?ciwych terytorialnie dla siedziby szko?y, w której rozpoczyna lub kontynuuje nauk? Wnioskodawca.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce programu, jak równie? formularze wraz z za??cznikami niezb?dne do wype?nienia dost?pne s? na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddzia?ach PFRON.

¬ród?o: Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych

    

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl