Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Sukces uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej z Sadowej

Przekazujemy serdeczne gratulacje uczestnikom Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Sadowej, którzy zdobyli nagrod? g?ówn? – 4000 z?otych w konkursie „Mazowiecki Miesi?c Integracji” organizowanym przez Metro Warszawskie. W galerii „poci?g do sztuki” na stacji metra ?wi?tokrzyska odby?o si? wr?czenie nagród i spotkanie z artystami bior?cymi udzia? w konkursie. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczo?ci artystycznej osób niepe?nosprawnych. Konkurs skierowany by? do organizacji pozarz?dowych oraz instytucji i placówek z województwa mazowieckiego zajmuj?cych si? realizacj? warsztatów terapii zaj?ciowej dla osób niepe?nosprawnych.

W wernisa?u udzia? wzi?li m.in. laureaci Konkursu, architekt Andrzej Cho?dzy?ski – Przewodnicz?cy Komisji Konkursowej oceniaj?cej nades?ane na Konkurs prace oraz Prezes Zarz?du Metra Warszawskiego – Jerzy Lejk. Podczas spotkania wszystkim uczestnikom Konkursu wr?czone zosta?y pami?tkowe dyplomy, a jego laureaci otrzymali równie? nagrody. Fundatorem wszystkich nagród by?o Metro Warszawskie. Nagrody rzeczowe dla artystów w postaci materia?ów plastycznych zdobyli: Izabela Piwko ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi; Dorota Szki??d? z WTZ Sadowa; Miros?aw Zdunek z WTZ Sadowa oraz Dariusz Cichocki z WTZ P?o?sk. Wyró?nienia rzeczowe zdobyli: Anna Ma?lanka z WTZ Karolkowa; Iwona Zieli?ska z WTZ Sadowa; Edyta Fastyn z WTZ „Na Przedwio?niu”; Katarzyna Malanowska z WTZ Deotymy oraz Katarzyna Kowalczyk z WTZ Karolkowa. Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Sadowej dla osób doros?ych z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? od 2003 roku prowadzi Stowarzyszenie "Spo?eczna Pomoc - Stowarzyszenie Dom".Dzia?alno?? Warsztatów finansowana jest ze ?rodków PFRON oraz z bud?etu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za po?rednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Warsztaty mieszcz? si? na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej, po?o?onego na obrze?ach KPN. Obecnie ich uczestnikami jest 30 osób, które pracuj? w kilkuosobowych grupach, ka?da pod opiek? instruktora, w pracowni o okre?lonym profilu zawodowym. ¬ród?o:WWW.metro.waw.pl

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl