Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

OG?OSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA KANDYDATÓW DO PE?NIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim og?asza nabór kandydatów do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej zawodowej i rodziny zast?pczej niezawodowej/ rodziny pomocowej. Szkolenia prowadzone s? wed?ug Programu PRIDE - Rodzinna Opieka Zast?pcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezp?atne.

 

Zapraszamy na konsultacje wst?pne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Ewa Bargie?

tel. 22 733 72 57, 600 995 194

 

Szczegó?owe informacje w za??czniku

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl