Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

AKTYWNY SAMORZ?D 2015 ROK - MODU? II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, i? rozpocz??o przyjmowanie wniosków w ramach pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" Modu? II - Pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na pozimie wy?szym.

Wnioski na semestr letni nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2015r.
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16
W przypadku przes?ania wniosku poczt? decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram dzia?a? decyzyjnych w ramach modu?u II pilota?owego programu "Aktywny samorz?d"

 

30.03.2015

Termin zako?czenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru / pó?rocza

31.05.2015

Termin zako?czenia wyp?aty dofinansowania w zakresie wniosków z?o?onych do 30.03.2015 r.

30.09.2015

Termin zako?czenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu

31.01.2016

Termin zako?czenia wyp?at dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków z?o?onych w 2015 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia ?rodków finansowych przekazanych na realizacj? programu w 2015 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomi?dzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zosta? rozliczone

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl