Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej

Blisko 200 osób z niepe?nosprawno?ci? wystartuje 28.08.2013 w IX Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampinoskiej. Do pokonania 15 kilometrów trasy, a na niej - liczne zadania. Wszystko po to, aby wspólnie si? bawi? i pokaza?, ?e choroba nie oznacza rezygnacji z rado?ci ?ycia. Rajd organizowany jest g?ównie dla podopiecznych ?rodowiskowych Domów Samopomocy, z terenu Mazowsza. S? to osoby niepe?nosprawne intelektualnie i przewlekle chore psychicznie, którym placówki te pomagaj? funkcjonowa? w codziennym ?yciu, wspieraj?c proces usamodzielniania.

W ?ubcu, w samym ?rodku Puszczy Kampinoskiej, podopieczni a? 20 placówek b?d? mieli okazj? pozna? si?, a ich opiekunowie - wymieni? do?wiadczeniami i nawi?za? wspó?prac?.

Uczestników Rajdu czekaj? nie lada wyzwania. W Puszczy Kampinoskiej zmierz? si? w konkurencjach sprawno?ciowych. Po wyznaczonym szlaku wraz z uczestnikami pokonaj? tras? pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego, którzy opowiedz? o ro?linach i zwierz?tach zamieszkuj?cych Park. W trakcie Rajdu przewidziany jest odpoczynek na le?nej polanie, a po zako?czeniu imprezy, wr?czeniu dyplomów i upominków - wyst?p artystyczny uczestników ?DS, wspólny obiad i zabawa przy muzyce. Nad przebiegiem imprezy b?d? czuwa? opiekunowie medyczni, wolontariusze i terapeuci, a opraw? muzyczn? zapewni zespó? Mandes-Band. W organizacj? Rajdu zaanga?owa?y si? w?adze samorz?dowe i przedstawiciele lokalnej spo?eczno?ci (m.in. przedsi?biorcy, którzy pomagaj? w przygotowaniu posi?ków dla uczestników).

Patronatem imprez? obj?? Starosta Warszawski Zachodni.

Organizatorzy: ?rodowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz si? Do Nas" w ?ubcu.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl