Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepe?nosprawnych - O?arów Mazowiecki

Osoby niepe?nosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego b?d?ce w wieku aktywno?ci zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Wsparcie ?rodowiska osób niepe?nosprawnych z terenów wiejskich i ma?omiasteczkowych", które odb?dzie sie w dniu 25 pa?dziernika 2013 roku (pi?tek) w O?arowie Mazowieckim.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce spotkania i projektu zawarte sa w poni?szym za??czniku.

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl