Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

ZAPROSZENIE DLA FIRM

Fundacja Aktywizacja zaprasza firmy do udzia?u w bezp?atnym spotkaniu, które odb?dzie si? 27 marca 2014r., w Centrum Kultury w B?oniu, ul. Jana Paw?a II 1b (sala konferencyjna, II pi?tro)

 "Postaw na prac? - pracownik niepe?nosprawny w Twojej firmie"

Szczegó?owe informacje dotycz?ce spotkania zawarte sa w poni?szym za??czniku.

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl