Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Bramkach

Dnia 16 listopada 2012 r. w Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? spotkanie z okazji zbli?aj?cego si? Dnia Pracownika Socjalnego. W?ród przyby?ych go?ci byli przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego na czele ze Starost? Panem Janem ?ychli?skim, Wicestarost? Panem Paw?em Bia?eckim oraz cz?onkowie Zarz?du Pani Jolanta St?pniak i Pan Andrzej Wo?czy?ski. Swoj? obecno?ci? zaszczycili tak?e Pani Halina Lipke, Dyrektor Wydzia?u Polityki Spo?ecznej Mazowieckiego Urz?du Wojewódzkiego oraz Dyrektor Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej Pan Leszek Chru?ci?ski. Gospodarzem uroczysto?ci by? Dyrektor Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach Pan Seweryn Chru?ci?ski. Ale przede wszystkim na spotkaniu obecni byli Ci, którzy w swojej codziennej pracy s? najbli?ej problemów drugiego cz?owieka - pracownicy DPS, Kierownik ?DS w ?ubcu, Kierownik WTZ w Bramkach, Kierownicy O?rodków Pomocy Spo?ecznej z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

Cz??? oficjaln? rozpocz?? Dyrektor DPS Bramki Pan Seweryn Chru?ci?ski witaj?c go?ci i sk?adaj?c na r?ce pracowników socjalnych s?owa podzi?kowania i uznania za ich prac?. Wr?czone zosta?y tak?e pami?tkowe wyró?nienia. Pani Halina Lipke tytu?em wprowadzenia w istot? Dnia Pracownika Socjalnego zwróci?a uwag? na fakt, ?e latach 70 problemy spo?eczne by?y inne ni? te, z jakimi obecnie zmagaj? si? pracownicy socjalni. Wspomnia?a równie?, by oprócz ?ycze? i podzi?kowa? znale?? czas na chwil? refleksji, zatrzymania i pochylenia si? nad tym, co by? mo?e w ferworze codziennych spraw umyka.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej przyszed? czas na cz??? artystyczn?, któr? stanowi? wyst?p utrzymany w klimacie lat 70. Tym samym by?y wspomnienia czasów PRL, gdy ?ywno?? kupowa?o si? na kartki, gdy pó?ki sklepowe ?wieci?y pustkami, a klient by? dla sprzedawcy nieproszonym go?ciem. Ca?o?? utrzymana w humorystycznym tonie, okraszona porcj? starych, niezapomnianych przebojów wprost z festiwalu Opole 1979r.

Galeria zdj??

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl