Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Zaproszenie do udzia?u w projekcie " Aktywni Spo?ecznie"

Krajowe Stowarzyszenie "Przy??cz Si? Do Nas" zaprasza do udzia?u w projekcie pt. "Aktywni spo?ecznie  - aktywizacja osób niepe?nosprawnych i ich rodzin" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki pt. "Kalkulator Kosztów Zaniechania", "Dzia?anie na rzecz zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu".

Uczestnikami projektu mog? by? osoby niepe?nosprawne i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o zg?oszenie si? do siedziby Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz Si? Do Nas" w Bramkach przy ulicy Pó?nocnej 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 725-60-66 do dnia 7 pa?dziernika 2013 roku.

 

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl