Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

„Wsparcie osób niepe?nosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Fundacja Polskich Kawalerów Malta?skich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA zaprasza osoby niepe?nosprawne ruchowo w stopniu znacznym do udzia?u w projekcie "Wsparcie osób niepe?nosprawnych ruchowo na rynku pracy III"

Szczegó?owe informacje dotycz?ce projektu zamieszczone s? w poni?szym za??czniku.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl