Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Og?oszenia o naborze do Krajowej Rady Konsultacyjnej

Pe?nomocnik Rz?du do Spraw Osób Niepe?nosprawnych zaprasza przedstawicieli jednostek samorz?du terytorialnego i organizacji zrzeszaj?cych osoby niepe?nosprawne lub dzia?aj?cych na ich rzecz o zaproponowanie swego kandydata do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe?nosprawnych w terminie do 10 listopada 2011 roku

Zgodnie z przepisem art.43 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776 z pó?n.zm.) Rada sk?ada si? z: 1) pi?ciu przedstawicieli organów administracji rz?dowej, w tym jednego przedstawiciela ministra w?a?ciwego do spraw finansów publicznych; 2) pi?ciu przedstawicieli jednostek samorz?du terytorialnego; 3) przedstawicieli organizacji pozarz?dowych, w tym: a) po jednym przedstawicielu ka?dej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo?eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo?ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z pó?n. zm.), zwanej dalej "ustaw? o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo?eczno-Gospodarczych" b) po jednym przedstawicielu ka?dej organizacji zwi?zkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo?eczno-Gospodarczych, c) przedstawicieli innych ni? wymienione w lit. a) i b) organizacji pozarz?dowych, w liczbie równej przedstawicielom tych organizacji; Wnioski w tej sprawie, zawieraj?ce dane kandydata (imi? nazwisko, pe?nione funkcje, dane kontaktowe) nale?y skierowa? do Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej, jako ministra w?a?ciwego do spraw zabezpieczenia spo?ecznego. Informacja o powo?aniu na cz?onka Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe?nosprawnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej. ?ród?o: Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl