Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

?wiadczenie 500 z? dla dzieci w pieczy zast?pczej

Dzieci w pieczy zast?pczej otrzymaj? dodatkowe wsparcie w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie. Dodatek w wysoko?ci ?wiadczenia wychowawczego b?dzie przys?ugiwa? niezale?nie od dochodu na ka?de dziecko w wieku do uko?czenia 18 roku ?ycia, umieszczone w rodzinie zast?pczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opieku?czo-wychowawczej typu rodzinnego.

Szczegó?owe informacje w za??czniku.

 

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl