Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Zaproszenie dla przedstawicieli NGO!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na terenie powiatu na spotkanie informacyjne dotycz?ce projektu pn.: "Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego", realizowanego w ramach dzia?ania 413 "Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju obj?tego PROW na lata 2007-2013".

Spotkanie odb?dzie si? w dniu 8 czerwca 2013 roku o godzinach 11.00 - 15.00 w Specjalnym O?rodku Szkolno - Wychowawczym w miejscowo?ci Julinek 6, 05-084 Leszno.

Prosimy o przes?anie zg?oszenia na adres email: kancelaria@pwz.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 733-73-80.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl