Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim og?asza konkurs na stanowisko podinspektor.

Oferty nale?y sk?ada? w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim ul. Pozna?ska 131A (pokój 214) lub za po?rednictwem poczty w zamkni?tej kopercie z adnotacj? "Konkurs na stanowisko podinspektora" - liczy si? data  wp?ywu do PCPR.

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.02.2017 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

 

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl