Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

DELEGACJA GRUZIŃSKA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W dniach 17-18 pa?dziernika 2013 roku go?cili?my przedstawicieli gruzi?skiego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Spo?ecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej z Warszawy.

Tematem wiod?cym wizyty studyjnej by?a organizacja ró?nych form opieki nad dzieckiem niepe?nosprawnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Zaproszeni go?cie wzi?li udzia? w dwóch sesjach szkoleniowych: dla rodzin zawodowych "Opieka nad dzieckiem niepe?nosprawnym" oraz dla kandydatów na opiekunów zast?pczych nt. Poczucia warto?ci, wi?zi jakie ??cz? dziecko, rodzica i opiekuna zast?pczego.  Delegacja odwiedzi?a Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Pa?stwa Monik? i Bart?omieja Baranowskich w Koczargach Starych, O?rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN w Bliznem Jasi?skiego. Zaproszeni Go?cie uczestniczyli w IV Festiwalu twórczo?ci teatralno-muzycznej dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej "Dajemy rado??" w Centrum Kultury w B?oniu. Delegaci spotkali si? z przedstawicielami w?adz samorz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego; panem Janem ?ychli?skim Starost?, pani? Jolant? St?pniak Cz?onkiem Zarz?du oraz specjalistami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wymiany do?wiadcze? i podsumowania wizyty studyjnej w Polsce.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl