Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Internetowe bezp?atne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezp?atnych porad prawnych oraz informacji ?wiadczonych drog? internetow?

Adres internetowy pod którym ?wiadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl
 
Wej?cie na stron? jest mo?liwe tak?e ze strony g?ównej fundacji: www.ffm.pl
 
Poradnictwo ?wiadczone jest bezpo?rednio za pomoc? poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych. Ponadto na stronie internetowej mo?na znale?? wiele przydatnych informacji dotycz?cych sytuacji prawno-spo?ecznej osób niepe?nosprawnych
 
Projekt "Niepe?nospr@wni bli?ej prawa - ?wiadczenie poradnictwa i informacji drog? internetow?" jest dofinansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

¬ród?o: Biuro Pe?nomocnika Rz?du ds. Osób Niepe?nosprawnych

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl