Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

UWAGA STUDENCI

Up?ywa termin przyjmowania w 2016 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modu?u II pilota?owego programu "Aktywny samorz?d".

Termin zako?czenia naboru wniosków w ramach Modu?u II - pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym up?ywa w dniu 10 pa?dziernika 2016 roku

Wnioski na nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki 
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16

Za dat? z?o?enia wniosku uwa?a si? dat? jego wp?yni?cia do PCPR, a w przypadku wniosków sk?adanych drog? pocztow? - dat? st?pla pocztowego.

 

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl