Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

Powiat Warszawski Zachodni zosta? wyró?niony w Ogólnopolskim Konkursie

W Katowicach 2 wrze?nia 2011r. zosta?a rozstrzygni?ta trzecia edycja konkursu Strona Internetowa bez Barier pod honorowym patronatem Przewodnicz?cego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka, organizowanego przez Fundacj? Widzialni. Nagrody za najlepsze serwisy internetowe przyzna?o jury, w sk?adzie, którego znalaz?y si? m.in. osoby niewidome i niedowidz?ce. Jest nam niezmiernie mi?o poinformowa?, ?e Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego zosta? wyró?niony w konkursie.

W kategorii serwisów administracji publicznej byli?my jedynymi przedstawicielami JST. Pierwsz? nagrod? w tej kategorii otrzyma? serwis O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Rybniku, a drugie wyró?nienie otrzyma? serwis Prokuratury Okr?gowej w Zielonej Górze. Wicestarosta Pawe? Bia?ecki odbieraj?c wyró?nienie mówi?, jak wa?na jest to nagroda dla Starostwa PWZ, g?ównie ze wzgl?du na to, ?e na terenie naszego powiatu mieszka wiele osób niewidomych i s?abo widz?cych, wiele z nich to podopieczni Towarzystwa Opieki nad Ociemnia?ymi, które prowadzi Zak?ad dla Niewidomych w Laskach. - Dlatego nasze Starostwo wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi niepe?nosprawnych i stara si? wprowadza? ró?ne u?atwienia w celu przeciwdzia?ania wykluczeniu cyfrowemu. Na naszej stronie jest zainstalowana "Mówi?ca Przegl?darka Internetowa", oraz mo?liwo?? kontrastowania i powi?kszania stron, co sprzyja osobom niedowidz?cym. Konkurs Strona Internetowa bez Barier zosta? zorganizowany po raz trzeci. Nagrody wr?czano w ramach konferencji pt. Cyfrowo wykluczeni, która odby?a si? w Katowicach. Gala fina?owa konkursu poprzedzona by?a konferencj? pt: "Cyfrowo wykluczeni", a jej organizatorami Fundacja Widzialni oraz Uniwersytet ?l?ski. Podczas konferencji omawiana by?a problematyka osób niepe?nosprawnych nara?onych na ograniczony dost?p do informacji elektronicznej. Celem Fundacji jest "zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji pa?stwowej na problem dost?pno?ci stron internetowych dla osób niepe?nosprawnych", ze szczególnym uwzgl?dnieniem osób niewidomych i niedowidz?cych oraz "zainicjowanie ogólnopolskiej akcji", promuj?cej swobodny dost?p do informacji publicznej w Internecie. Dzia?alno?? Fundacji "Widzialni" wspiera europose? Rafa? Trzaskowski, który anga?uje si? w dzia?ania Fundacji poniewa? uwa?a, ?e ka?dy obywatel UE powinien mie? tak? sam? szans? dost?pu do informacji o tym, co dzieje si? w Brukseli, bez wzgl?du na stopie? swojej sprawno?ci. W przysz?o?ci Starostwo PWZ planuje zorganizowanie spotkania z europos?em Rafa?em Trzaskowskim, na temat problemu z dost?pem do Internetu dla ludzi niepe?nosprawnych i co nale?y zmieni? w polskiej rzeczywisto?ci by wszyscy na równych prawach mogli korzysta? z sieci.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl