Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

UWAGA STUDENCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, i? rozpocz??o przyjmowanie wniosków w ramach pilota?owego programu "Aktywny samorz?d" Modu? II - Pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na pozimie wy?szym.

Wnioski na semestr letni nale?y sk?ada? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Pozna?ska 129/133 , 05-850 O?arów Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2014r.
poniedzia?ek w godzinach 9-17
wtorek - pi?tek w godzinach 8-16
W przypadku przes?ania wniosku poczt? decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram dzia?a? decyzyjnych w ramach modu?u II pilota?owego programu "Aktywny samorz?d"

 

30.03.2014

Termin zako?czenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru / pó?rocza

31.05.2014

Termin zako?czenia wyp?aty dofinansowania w ramach aktualnego semestru / pó?rocza

30.09.2014

Termin zako?czenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zako?czenia wyp?at dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków z?o?onych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia ?rodków finansowych przekazanych na realizacj? programu w 2014 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomi?dzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zosta? rozliczone

 

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl