Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podsumowanie projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” – 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o w 2014 roku realizacj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Podzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie podsumowuj?ce realizacj? projektu dla osób niepe?nosprawnych

W dniu 15 grudnia 2014r. odby?o si? spotkanie ko?cz?ce kolejn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

więcej >>>


Spotkanie podsumowuj?ce realizacj? projektu dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 12 grudnia 2014r. odby?o si? spotkanie ko?cz?ce kolejn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

więcej >>>


Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych

W dniach 18.12 - 19.12.2014r. zosta?o zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno - edukacyjne do T?uszcza dla 48 osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddzia?anie 7.1.2 PO KL. Wykonawc? by?o Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Spo?eczno?ci Lokalnych "AB OVO" z T?uszcza.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepe?nosprawnych

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla 60 osób niepe?nosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 16 listopada 2014 roku w ramach projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla 45 wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych oraz osób usamodzielniaj?cych si? oraz dla osób z ich najbli?szego otoczenia.

więcej >>>


Piknik integracyjny dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 21 wrze?nia 2014r. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby? si? Piknik Integracyjny dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz ich otoczenia. Piknik by? realizowany w ramach projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie integracyjne dla osób niepe?nosprawnych „Kampinoskie Bezdro?a”

Ponad 200 osób niepe?nosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wzi??o udzia? w spotkaniu integracyjno - edukacyjnym po??czonym z Rajdem Pieszo Rowerowym "Kampinoskie Bezdro?a". Spotkanie odby?o si? 11 wrze?nia 2014r. w ramach projektu unijnego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan ?ychli?ski obj?? honorowy patronat nad spotkaniem. Uczestnicy Rajdu - czy to rowerzy?ci czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiaj?c jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoj? wiedz?.

więcej >>>


Warsztaty wyjazdowe dla osób niepe?nosprawnych

W dniach 03-14 wrze?nia 2014r. mia?y miejsce wyjazdowe warsztaty po??czone z programem niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursami zawodowymi oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepe?nosprawnych oraz ich 20 opiekunów. Warsztaty odby?y si? w O?rodku Wczasowo - Rehabilitacyjnym "Piramida I" w Dar?owie. Wykonawc? by?o Biuro Obs?ugi Ruchu Turystycznego "All Tourist" z siedzib? w D?browie Górniczej. Wyjazdowe warsztaty by?y zorganizowane w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – doros?o?? z pomys?em”

W dniach 04-13 sierpnia 2014r. w O?rodku Wypoczynkowym Dresso w Sulejowie, mia?y miejsce wyjazdowe warsztaty dla 24 wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych. Wyjazdowe warsztaty "Kierunek - doros?o?? z pomys?em" zosta?y zorganizowane w ramach projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Wykonawc? wyjazdu by?a firma EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych w Bramkach

W dniu 20.06.2014r. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? spotkanie integracyjno - edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia. Na spotkanie przyby?o blisko 200 osób - w?ród przyby?ych go?ci byli przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego na czele ze Starost? - Panem Janem ?ychli?skim.

więcej >>>


Podsumowanie II etapu V edycji projektu systemowego „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o II etap V edycji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Podzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie ON ko?cz?ce II etap V edycji projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”

Dnia 9 grudnia 2013r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce II etap V edycji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim, w którym uczestniczy?y osoby niepe?nosprawne wraz z opiekunami. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji, wymiany do?wiadcze? i zatrzymania w codziennym zabieganiu i wspomnie? tego, co ju? za nami.

więcej >>>


Spotkanie ko?cz?ce II etap V edycji projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”

W dniu 6 grudnia 2013r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce II etap V edycji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim, w którym uczestniczy?y osoby b?d?ce wychowankami rodzin zast?pczych oraz placówek opieku?czo - wychowawczych wraz z opiekunami. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji i wymiany do?wiadcze?.

więcej >>>


Savoir – vivre w ?yciu codziennym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" zorganizowa?o w pa?dzierniku 2013 r. grupowe warsztaty w zakresie "Savoir - vivre’u w ?yciu codziennym" dla osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz dla osób niepe?nosprawnych. Firm? prowadz?c? warsztaty by?o Studio Wizerunku Profil - Dorota Cedro?ska.

więcej >>>


Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych

W dniach 30.09 - 04.10.2013r. zosta?o zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno - edukacyjne do Trójmiasta dla 30 osób niepe?nosprawnych w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddzia?anie 7.1.2 PO KL. Wykonawc? by?o Biuro Turystyczno-Handlowe "Atlas".

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczeniaw Sadowej

Dnia 24 wrze?nia 2013 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej odby?o si? spotkanie integracyjno - edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia w ramach projektu systemowego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

więcej >>>


Piknik Integracyjny

Dnia 8 wrze?nia 2013 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach k/B?onia odby? si? Piknik Integracyjny dla wychowanków  rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze i ich otoczenia, w ramach  projektu systemowego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – doros?o?? z pomys?em”

W dniach 02-11 lipca 2013r. w O?rodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Mazowsze", w miejscowo?ci Soczewka k/P?ocka zosta?y zorganizowane wyjazdowe warsztaty dla 20 wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych, bior?cych udzia? w projekcie unijnym pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanym ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Wykonawc? by?a firma "Miko?aj Markiewicz Szkolenia".

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty dla osób niepe?nosprawnych w Dar?owie

W dniach 28.06 - 09.07.2013r. w O?rodku Wczasowo - Rehabilitacyjnym "Piramida I", w miejscowo?ci Dar?owo zosta?y zorganizowane wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla 30 osób niepe?nosprawnych, w tym z dysfunkcj? narz?du ruchu, a tak?e poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich i 15 opiekunów, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddzia?anie 7.1.2 PO KL. Wykonawc? by?a firma "All-Tourist".

więcej >>>


Spotkanie Integracyjno - edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2013”

W dniu 20 czerwca 2013r. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? Spotkanie Integracyjno - Edukacyjne Wianki 2013 dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia, w których uczestniczy?o oko?o 200 osób. Temat przewodni tegorocznego spotkania  nawi?zywa? do pirackiej przygody, który da?o si? zauwa?y? m.in. w scenerii oraz dekoracjach. Przybywaj?cych go?ci witali pracownicy Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach, przebrani w stroje marynarzy i piratów. Zaproszenie na t? uroczysto?? przyj??o wielu przedstawicieli w?adz samorz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w?adz gminnych, o?rodków pomocy spo?ecznej, organizacji pozarz?dowych oraz osoby niepe?nosprawne. Spotkanie by?o organizowane w ramach projektu pt: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Priorytet VII PO KL. Honorowy patronat nad spotkaniem przyj?? Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan ?ychli?ski.

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” – 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? II etapu V edycji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

więcej >>>


Podsumowanie projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” - 2012 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o tegoroczny etap projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie dla wychowanków rodzin zast?pczych podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu

W dniu 14 grudnia 2012r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w którym uczestniczy?y osoby b?d?ce wychowankami rodzin zast?pczych oraz placówek opieku?czo - wychowawczych wraz z otoczeniem. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji.

więcej >>>


Spotkanie dla osób niepe?nosprawnych podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu

W dniu 10 grudnia 2012r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w którym uczestniczy?y osoby niepe?nosprawne wraz z otoczeniem. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepe?nosprawnych

W dniu 16 grudnia 2012 roku w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno - kulturalne dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 1 grudnia 2012 roku w ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla osób usamodzielniaj?cych si? oraz wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych

więcej >>>


Kursy zawodowe dla osób niepe?nosprawnych

W ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w miesi?cu pa?dzierniku 2012r. odbywa?y si? kursy zawodowe dla osób niepe?nosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zaj?cia w ramach kursów zosta?y przeprowadzone przez WSI Warszawska.

więcej >>>


Grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego

W ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w dniu 6 pa?dziernika 2012r. w hotelu FUS w O?arowie Mazowieckim odby?y si? grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zast?pczych, którzy w lipcu br. uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach pt.: "Doros?o?? bezpieczna i aktywna". Warsztaty zorganizowa?o Europejskie Centrum Rozwoju Kapita?u Ludzkiego Katarzyna Piotrowska.

więcej >>>


Savoir – vivre w ?yciu zawodowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" zorganizowa?o grupowe warsztaty w zakresie savoir-vivre'u w ?yciu zawodowym, które by?y prowadzone przez Studio Wizerunku Profil - Dorota Cedro?ska. Warsztaty dla osób usamodzielniaj?cych si? opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze odby?y si? w miesi?cu sierpniu w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, natomiast dla osób niepe?nosprawnych w sierpniu i we wrze?niu 2012 r. na terenie DPS Bramki i DPS Sadowa.

więcej >>>


Spotkanie integracyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia „Kampinoskie bezdro?a”

Dnia 13 wrze?nia 2012 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej odby?o si? spotkanie integracyjne "Kampinoskie Bezdro?a", w którym uczestniczy?o oko?o 180 osób niepe?nosprawnych z o?rodków z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i ich otoczenia. Impreza zosta?a zorganizowana w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Honorowy patronat obj?? Pan Jan ?ychli?ski Starosta Warszawski Zachodni.

więcej >>>


Piknik integracyjny

Dnia 9 wrze?nia 2012 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach k/B?onia odby? si? Piknik integracyjny dla wychowanków  rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si? opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze wraz z otoczeniem w ramach projektu systemowego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty pt. „Doros?o?? bezpieczna i aktywna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w lipcu 2012 roku po raz kolejny zorganizowa?o wyjazdowe warsztaty pt. "Doros?o?? bezpieczna i aktywna". W tym roku odby?y si? w miejscowo?ci Jachranka nad Zalewem Zegrzy?skim dla 25 wychowanków rodzin zast?pczych w wieku 15-19 lat.

więcej >>>


Spotkanie Integracyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2012”

W dniu 21 czerwca br. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2012 dla osób niepe?nosprawnych, w którym uczestniczy?o 170 osób. Tematem przewodnim spotkania by?y mistrzostwa w pi?ce no?nej EURO 2012. Bia?o-czerwone barwy narodowe by?y widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w strojach uczestników. Zaproszenie na t? uroczysto?? przyj??a Pani Halina Lipke, dyrektor Wydzia?u Polityki Spo?ecznej Mazowieckiego Urz?du Wojewódzkiego, Pani Barbara Kucharska wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Spo?ecznej oraz wielu przedstawicieli w?adz samorz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w?adz gminnych, o?rodków pomocy spo?ecznej oraz organizacji pozarz?dowych, a tak?e uczestnicy placówek dzia?aj?cych na rzecz osób niepe?nosprawnych. Impreza by?a organizowana w ramach projektu pt: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Honorowy patronat nad spotkaniem przyj?? Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan ?ychli?ski.

więcej >>>


"Aktywno?? szans? na lepsze jutro" - V edycja w latach 2012 - 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? V edycji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl