Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie ON ko?cz?ce II etap V edycji projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”

Dnia 9 grudnia 2013r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce II etap V edycji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim, w którym uczestniczy?y osoby niepe?nosprawne wraz z opiekunami. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji, wymiany do?wiadcze? i zatrzymania w codziennym zabieganiu i wspomnie? tego, co ju? za nami.

Spotkanie rozpocz??a Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala serdecznie witaj?c zgromadzonych go?ci, sk?adaj?c ?yczenia z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i wr?czaj?c uczestnikom certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? w projekcie, za?wiadczenie o uko?czeniu kursu oraz materia?y promocyjne.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej nadszed? czas na smakowity posi?ek spo?ywany w ?yczliwej atmosferze. Spotkanie u?wietni? wyst?p osób niepe?nosprawnych, b?d?cych uczestnikami ?rodowiskowego Domu Samopomocy w ?ubcu. Wspólnie ?piewane kol?dy, serdeczne rozmowy, sk?adane sobie wzajemnie ?yczenia - wszystko to sprawia?o, ?e czu? by?o gdzie? w powietrzu nastrój zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Gdy trzeba by?o si? rozsta?, po?egnaniom nie by?o ko?ca, a w tle s?ycha? by?o nadziej? na spotkanie w podobnym gronie w przysz?ym, ostatnim ju? roku realizacji w/w projektu.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl