Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego

W ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w dniu 6 pa?dziernika 2012r. w hotelu FUS w O?arowie Mazowieckim odby?y si? grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zast?pczych, którzy w lipcu br. uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach pt.: "Doros?o?? bezpieczna i aktywna". Warsztaty zorganizowa?o Europejskie Centrum Rozwoju Kapita?u Ludzkiego Katarzyna Piotrowska.

Zaj?cia mia?y na celu ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiej?tno?ci zdobytych podczas w/w wyjazdowych warsztatów. Uczestnicy mieli mo?liwo?? prze?wiczenia m.in. rozmowy kwalifikacyjnej i spojrzenia na siebie oczami potencjalnego pracodawcy.

 Wszyscy cieszyli si?, ?e mogli si? spotka? ponownie w tym samym gronie. Wida? by?o, ?e zrzyli si? ze sob? i tworz? zgran? grup?. Pytani o to, co zmieni?o si? w ich ?yciu dzi?ki udzia?owi w projekcie odpowiadali, ?e uwa?niej planuj? swoj? drog?, zarówno zawodow?, jak i osobist?, s? pewniejsi swojej warto?ci i z optymizmem patrz? w przysz?o??. Zapewniali tak?e, ?e ch?tnie wzi?liby udzia? w podobnym przedsi?wzi?ciu w przysz?o?ci.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl