Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie dla wychowanków rodzin zast?pczych podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu

W dniu 14 grudnia 2012r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w którym uczestniczy?y osoby b?d?ce wychowankami rodzin zast?pczych oraz placówek opieku?czo - wychowawczych wraz z otoczeniem. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji.

Oficjaln? cz??? spotkania rozpocz??a Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala serdecznie witaj?c zgromadzonych uczestników oraz go?ci, w?ród których obecna by?a m.in. Koordynator w/w projektu Pani Emilia Izdebska - Sta?czyk oraz Pracownicy PCPR, którzy swoj? prac? i wsparciem czuwali nad prawid?ow? i owocn? realizacj? ca?o?ci przedsi?wzi?cia. Ka?dy z uczestników otrzyma? certyfikat potwierdzaj?cy udzia? w projekcie oraz materia?y promocyjne.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej przysz?a pora na smakowity, ciep?y posi?ek, który by? dobr? okazj? do rozmów, wymiany wra?e? oraz propozycji na przysz?y rok. Nie mog?o równie? zabrakn?? sposobno?ci do wykonania pami?tkowych zdj??. Nad opraw? muzyczn? imprezy czuwa? DJ Kamil Izdebski, umilaj?c wspólnie sp?dzony czas. M?odzie? porwana ponadczasowymi hitami ruszy?a na podbój parkietu spalaj?c spo?yte kalorie. Da?o si? zauwa?y? jak bardzo uczestnicy z?yli si? ze sob? i jak trudno by?o im si? rozsta?. Zadowoleni deklarowali swój udzia? w projekcie w przysz?ym roku.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl