Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie ko?cz?ce II etap V edycji projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”

W dniu 6 grudnia 2013r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce II etap V edycji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim, w którym uczestniczy?y osoby b?d?ce wychowankami rodzin zast?pczych oraz placówek opieku?czo - wychowawczych wraz z opiekunami. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji i wymiany do?wiadcze?.

Spotkanie rozpocz??a Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala ciep?o i serdecznie witaj?c zgromadzonych uczestników oraz go?ci, w?ród których obecna by?a Dyrektor Domu Matki i Dziecka w Jasie?cu I??eckim Dolnym Pani Dorota Podsiad?o, oraz Wykonawca grupowych warsztatów "Savoir - vivre w ?yciu codziennym" Pani Dorota Cedro?ska, a tak?e Koordynator w/w projektu Pani Emilia Izdebska - Sta?czyk, oraz Pracownicy PCPR, którzy swoj? codzienn? prac? i wsparciem czuwali nad prawid?ow? i owocn? realizacj? ca?o?ci przedsi?wzi?cia. Ka?dy z uczestników otrzyma? certyfikat potwierdzaj?cy udzia? w projekcie oraz materia?y promocyjne.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej przysz?a pora na apetyczny, ciep?y posi?ek, który stwarza? sposobno?? do rozmów, dzielenia si? wra?eniami oraz propozycji dzia?a? na przysz?y rok. By?a to równie? dobra okazja do wykonania pami?tkowych zdj??. Nad opraw? muzyczn? spotkania czuwa? tak jak w zesz?ym roku niezawodny DJ Kamil, umilaj?c wspólnie sp?dzony czas. M?odzie? porwana wpadaj?cymi w ucho hitami tanecznym krokiem wkroczy?a na parkiet. Niektórzy z entuzjazmem deklarowali swój udzia? w przysz?ym, ostatnim ju? roku realizacji w/w projektu.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl