Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Savoir – vivre w ?yciu codziennym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" zorganizowa?o w pa?dzierniku 2013 r. grupowe warsztaty w zakresie "Savoir - vivre’u w ?yciu codziennym" dla osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz dla osób niepe?nosprawnych. Firm? prowadz?c? warsztaty by?o Studio Wizerunku Profil - Dorota Cedro?ska.

Celem w/w warsztatów by?o przekazanie informacji na temat zasad kreowania w?asnego wizerunku, dobrego wychowania i w?a?ciwego zachowania, w tym tak?e przy stole, oraz u?wiadomienie m.in. znaczenia tzw. pierwszego wra?enia i wymowno?ci komunikacji niewerbalnej.

Warsztaty dla osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze zosta?y przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w restauracji sejmowej "Hawe?ka", za? dla osób niepe?nosprawnych na terenie DPS Bramki, DPS Sadowa oraz ?DS ?ubiec.

Warsztaty by?y prowadzone w formie ?wicze? praktycznych, które zak?ada?y aktywny udzia? uczestników. Ka?dy mia? mo?liwo?? zapoznania si? z zasadami zachowania si? przy stole zgodnie z etykiet?, czyli z zachowaniem dobrych manier, a tak?e prze?wiczenia nie?atwej sztuki przyjmowania zarówno krytyki, jak i komplementów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mow? niewerbaln? cia?a. Uczestnicy o?mieleni przyjazn? atmosfer?, jak? stworzy?a osoba prowadz?ca Pani Dorota Cedro?ska szybko prze?amywali w sobie poczucie zawstydzenia, dzi?ki czemu spotkanie przebiega?o sprawnie i obfitowa?o w szereg cz?sto komicznych sytuacji, gdy komu? zdarzy?o si? pope?ni? "faux-pas".

Bez w?tpienia takie zaj?cia to inwestycja na przysz?o??, która si? op?aci i zaprocentuje wi?kszym poczuciem w?asnej warto?ci, wy?sz? samoocen? i ?wiadomo?ci?, jak nale?y si? zachowa? w ka?dej, nawet nieprzewidzianej sytuacji.

Zdjecia

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl