Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie Integracyjno - edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2013”

W dniu 20 czerwca 2013r. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? Spotkanie Integracyjno - Edukacyjne Wianki 2013 dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia, w których uczestniczy?o oko?o 200 osób. Temat przewodni tegorocznego spotkania  nawi?zywa? do pirackiej przygody, który da?o si? zauwa?y? m.in. w scenerii oraz dekoracjach. Przybywaj?cych go?ci witali pracownicy Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach, przebrani w stroje marynarzy i piratów. Zaproszenie na t? uroczysto?? przyj??o wielu przedstawicieli w?adz samorz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w?adz gminnych, o?rodków pomocy spo?ecznej, organizacji pozarz?dowych oraz osoby niepe?nosprawne. Spotkanie by?o organizowane w ramach projektu pt: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Priorytet VII PO KL. Honorowy patronat nad spotkaniem przyj?? Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan ?ychli?ski.

Atrakcji by?o bez liku, którym przy?wieca? cel integracji osób niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem, podniesienie poziomu ich aktywno?ci oraz kszta?towanie ich pozytywnego wizerunku w spo?ecze?stwie. Ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Mo?na by?o pos?ucha? ciekawych historii zwi?zanych z ?eglug?, nauczy? si? piosenek szantowych, pozna? tajniki wi?zania w?z?ów marynarskich, spróbowa? swoich si? w toczeniu beczek, ?owieniu ryb b?d? ?cie?ce zdrowia. Mieszka?cy Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach wraz z instruktorami przygotowali dla uczestników spotkania program artystyczny pt. "Morskie opowie?ci". Po wyst?pie wszyscy uczestnicy tradycyjnie w uroczystym korowodzie prowadzonym, przy d?wi?kach skocznej muzyki udali si? nad pobliski staw, gdzie puszczali wykonane wcze?niej wianki. Uwie?czeniem tegorocznych "Wianków" by?a zabawa taneczna, z elementami zumby w tle. Nie zabrak?o tak?e smakowitego pocz?stunku.

Bramkowskie Spotkania Integracyjne "Wianki" zawsze s?yn??y ze s?onecznej, pi?knej pogody i niezapomnianych wra?e?. Nie inaczej by?o i w tym roku. Echa spotkania z pewno?ci? pozostan? na d?ugo w pami?ci uczestników.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl