Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyjazdowe warsztaty pt. „Doros?o?? bezpieczna i aktywna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w lipcu 2012 roku po raz kolejny zorganizowa?o wyjazdowe warsztaty pt. "Doros?o?? bezpieczna i aktywna". W tym roku odby?y si? w miejscowo?ci Jachranka nad Zalewem Zegrzy?skim dla 25 wychowanków rodzin zast?pczych w wieku 15-19 lat.

Celem wyjazdowych warsztatów by?o zapewnienie m?odzie?y wiedzy u?atwiaj?cej planowanie i realizowanie kariery zawodowej oraz zachowanie zdrowia poprzez unikanie zachowa? ryzykownych. Uczestnicy, dziel?c si? wra?eniami, szczególnie podkre?lali dobry kontakt z wychowawcami i ciekawy program zaj??. Po powrocie da?o si? zauwa?y? jak bardzo z?yli si? ze sob? i jak trudno by?o im si? rozsta?. Zadowoleni deklarowali swój udzia? w podobnym przedsi?wzi?ciu w przysz?ym roku.

Zdj?cia

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl