Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Piknik integracyjny

Dnia 9 wrze?nia 2012 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach k/B?onia odby? si? Piknik integracyjny dla wychowanków  rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si? opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze wraz z otoczeniem w ramach projektu systemowego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

Celem imprezy by?o promowanie aktywnego sp?dzania czasu wolnego oraz integracja uczestników. Oficjaln? cz??? imprezy uroczy?cie rozpocz??a Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala oraz Dyrektor DPS Pan Seweryn Chru?ci?ski serdecznie witaj?c przyby?ych go?ci, w?ród których by?a obecna m.in. Pani Katarzyna Piotrowska - organizator lipcowych, wyjazdowych warsztatów dla wychowanków rodzin zast?pczych. Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej imprezy rozpocz??y si? warsztaty z doradc? zawodowym dla uczestników w/w wyjazdu.

Scenariusz pikniku obfitowa? w wiele atrakcji. Ci, którzy chcieli poczu? ducha sportowej rywalizacji mogli wzi?? udzia? w grach zr?czno?ciowych m.in. przeci?ganie liny, pi?ka no?na, babington, kr?gle. Du?ym zainteresowaniem cieszy?o si? mini ZOO funkcjonuj?ce przy Warsztatach Terapii Zaj?ciowej, a w nim m.in.: owce, pawie, kuce, lamy oraz mo?liwo?? skorzystania z przeja?d?ki bryczk?. Najm?odsi mieli szans? upodobnienia si? do ulubionej postaci bajkowej na stanowisku malowania buziek. Nie mog?o równie? zabrakn?? apetycznego menu, gdzie szczególnym uznaniem cieszy?a si? czekoladowa fontanna.

Bezchmurne niebo, ?yczliwa atmosfera, wzajemna pomoc, blisko?? natury malowniczego parku sprawi?y, ?e dla wszystkich uczestników Piknik by? okazj? do zatrzymania si? w codziennym p?dzie i chwil? oddechu, a organizatorzy zewsz?d s?yszeli pytania o podobne przedsi?wzi?cie w przysz?ym roku.

Galeria

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl